1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - Sonic Razende Runners

Actievoorwaarden spaaractie PLUS Sonic Razende Runners

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie PLUS Sonic Razende Runners (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd

De Actie loopt vanaf zondag 4 juni 2023 tot en met zaterdag 8 juli 2023.

Spaarcampagne

 1. Vanaf zondag 4 juni 2023 tot en met zaterdag 8 juli 2023 ontvangt de klant bij elke 15 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen één gratis PLUS Sonic Paperbag met één runner (hierna te noemen: “Paperbag”).
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen Paperbags worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterij, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal Paperbags wordt berekend over het nettobedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen Paperbags.
 5. Er kunnen bij deze Actie 24 verschillende runners worden gespaard. Sonic, Knuckles, Amy Rose, Tails, Shadow en Dr. Eggman hebben allemaal hun eigen team met 4 runners.
 6. Paperbag(s) en/of spaaritems van deze Actie kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 7. De items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.

Startpakket

 1. PLUS stelt voor deze Actie een startpakket beschikbaar bestaande uit een Runners Track. Dit startpakket is op zaterdag 10 juni, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 2023 gratis verkrijgbaar – maximaal 1 per klant, zolang de voorraad strekt – bij een besteding van minimaal 20 euro uitgaande van het nettobedrag op de kassabon na verrekening van eventuele kortingen. Niet toegestane en eventuele niet wettelijk toegestane artikelen zoals genoemd onder punt 2 bij onderdeel: Spaarcampagne zijn hiervan uitgezonderd en worden niet meegerekend bij het aankoopbedrag.
 2. Vanaf zondag 25 juni 2023 zal het startpakket te koop zijn voor 1.99 euro, mits de startpakketten nog voorradig zijn.
 3. De startpakketten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in het door haar verstrekte startpakket.

Limited Editions

 1. PLUS stelt voor deze Actie Limited Editions beschikbaar. De Limited Editions zijn vanaf zondag 11 juni 2023 verkrijgbaar bij geselecteerde actieproducten.
 2. Iedere week is er een andere Limited Edition verkrijgbaar. In de PLUS weekfolder en op de website van PLUS staan de actieproducten aangegeven waarbij een Limited Edition gratis wordt weggegeven. In totaal zijn er 4 Limited Editions verkrijgbaar.
  1. Vanaf zondag 11 juni t/m zaterdag 17 juni week 24: Limited Edition GROENE paperbag
  2. Vanaf zondag 18 juni t/m zaterdag 24 juni week 25: Limited Edition PAARSE paperbag
  3. Vanaf zondag 25 juni t/m zaterdag 1 juli week 26: Limited Edition ORANJE paperbag
  4. Vanaf zondag 2 juli t/m zaterdag 8 juli week 27: Limited Edition BLAUWE paperbag
 3. De Limited Editions zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte Limited Editions.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar items bij deze Actie. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte items bij deze Actie.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de PLUS.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging of beëindiging van de Actie kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Contact
Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht op 31 mei 2023.

**

Actievoorwaarden Winactie PLUS Sonic Razende Runners

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de landelijke winactie op Facebook van Sonic Razende Runners (verder te noemen: de Actie) en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V, Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht (PLUS).
 2. Deze Actie is niet verbonden aan Facebook en er bestaat geen enkel verband tussen Facebook en de Actie.
 3. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd
De Actie loopt vanaf 19 juni 2023 tot en met 30 juni 2023.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats doordat de deelnemer een foto maakt van hoe hij of zij de Sonic runners thuis gebruikt en deze te delen onder de post op facebook.com/plussupermarkt. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 2. Eenieder die op het tijdstip van deelname woonachtig is in Nederland kan deelnemen aan deze Actie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder vaste verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 4. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Er bestaat voor de consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname. Deelname aan deze Actie is enkel mogelijk indien de deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: naam en e-mailadres.
 6. PLUS behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie, indien er vermoedens bestaan over fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie. Een deelnemer kan als gevolg van de uitsluiting op grond van voornoemde gronden geen aanspraak maken op de beschreven prijzen. Ook komt een deelnemer niet in aanmerking voor enige (schade)vergoeding.

Speelwijze en gebruik foto

 1. Maak een foto waarbij het gebruik van de Sonic Runners goed zichtbaar is. De foto kan alleen worden geüpload met een internetverbinding. PLUS behoudt zich het recht voor om een foto na plaatsing op Facebook zonder opgave van redenen te verwijderen. Iedere deelnemer mag maximaal één foto uploaden.
 2. Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de Actie. Deelnemer vrijwaart PLUS en door haar ingeschakelde derden en hulppersonen ten aanzien van aanspraken betreffende (portret)rechten en auteursrechten
 3. Door inzending van de foto geeft de deelnemer PLUS alsmede door ingeschakelde hulppersonen en/of derden het niet-exclusieve en onbeperkte recht om de fotogeheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren en alle aan PLUS gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media, zonder dat daartoe een vergoeding is verschuldigd.
 4. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om de foto ook zelf te blijven gebruiken.

Prijs

 1. De deelnemers aan de Actie leveren een jureerbare prestatie en de aanwijzing van de winnaar geschiedt niet door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De Actie kwalificeert derhalve niet als (klein promotioneel) kansspel. De meest originele foto’s worden als winnaar geselecteerd door de PLUS jury.
 2. Bij deze Actie kan één van de volgende prijzen worden gewonnen.

8x Sonicpakket t.w.v. € 32,95

8x Sonicpakket t.w.v. € 82,95

8x Sonicpakket t.w.v. € 65,95

 1. De bekendmaking van de winnaar vindt in de laatste week van deze Actie plaats. De winnaar wordt zo snel mogelijk vastgesteld en krijgt persoonlijk bericht van PLUS over de uitreiking van de prijs. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben geen prijs gewonnen.
 2. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 4. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.
 5. Indien een winnaar zich niet binnen 10 dagen na ontvangst van het persoonlijk bericht en na twee herhaalde berichtgevingen meldt, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs. PLUS zal op dezelfde wijze een andere winnaar selecteren.

Privacy

 1. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS van de deelnemer het e-mailadres, naam en/of NAW gegevens nodig. PLUS zal alleen de persoonsgegevens van de winnaar van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 4. PLUS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 6. De winnaars van deze Actie kunnen door PLUS benaderd worden met het verzoek om zijn/haar naam te gebruiken, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan PLUS.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht op 24 mei 2023.