1. PLUS/
 2. Wagner voorwaarden

Actievoorwaarden - PLUS Retail B.V. Win 10 pizza ovens

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Facebook actie: Win 10 pizza ovens (hierna: Actie) van PLUS Retail. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met Wagner. Deze Actie is op geen enkele manier gelieerd aan Facebook.

Artikel 1 Actie

 1. De Actie loopt van 19 oktober 2015 tot en met 23 oktober 2015.
 2. De Actie is een actie waarbij de deelnemers een jureerbare prestatie moeten leveren. Indien er meerdere correcte antwoorden zijn, wordt de winnaar door middel van loting bepaald.
 3. De Actie kun je spelen via www.facebook.com/plussupermarkt

Artikel 2 Prijzen

 1. In totaal worden 10 pizza ovens t.w.v. €125,- weggegeven. De totale waarde van de prijzen bedraagt € 1.250,-. Maximaal 1 prijs per persoon per adres.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere dan in artikel 2.1 genoemde prijzen, dan wel andere diensten/producten van PLUS Retail.
 3. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan PLUS Retail.
 4. Winnaars van de Actie worden (als er meerdere inzenders met correcte antwoorden zijn) geselecteerd via een automatisch trekkingsmechanisme.
 5. Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geef hij/zij PLUS Retail hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto's en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 6. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de deelnemer.

Artikel 3 Wie kan er deelnemen

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie.
 2. Om prijzen te winnen moet je in bezit zijn van een Facebook account.
 3. Het personeel van PLUS Retail, Wagner of bedrijven gelieerd aan de Sperwer Groep kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
 4. Een deelnemer mag maximaal éénmaal per post op Facebook meedingen naar een prijs.
 5. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Artikel 4 Kennisgeving van de uitslag

 1. De winnaars van de Actie worden bekend gemaakt op Facebook en ontvangen een bericht op hun Facebook account, waarbij wordt verzocht de contactgegevens (zowel postadres als e-mailadres toe te sturen via een privébericht aan het Facebookaccount van PLUS Supermarkt, zodat de prijs opgestuurd kan worden.
 2. In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in punt 4.1., zal de winnaar gevraagd worden naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen twee dagen nadat PLUS Retail dit bericht heeft verzonden door PLUS zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.
 3. PLUS Retail zorgt ervoor in samenwerking met Wagner dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden toegestuurd.
 4. PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.
 5. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. PLUS Retail, Facebook en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
 2. Facebook en PLUS Retail zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS Retail is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 5. PLUS Retail en Facebook behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS Retail is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.
 8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. PLUS kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 9. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door PLUS met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op www.nestle.nl/info/privacyverklaring
 10. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé Wagner en PLUS handelen in overeenstemming met deze gedragscode.

Artikel 6 Slotbepalingen

 1. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 2. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail.
 4. Facebook is een gedeponeerd merk van Facebook Inc. PLUS is op geen enkele wijze gelieerd aan Facebook Inc.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 23-09-2015