Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

3G Professioneel BBQ en Oven reiniger product foto
3G Professioneel

BBQ en Oven reiniger

Per flacon 500 ml
 (Per liter
€ 11,98)
5.99 599

Handige informatie over dit product

Corrosion
Corrosief (Bijtend)

Producteigenschappen

Wettelijke omschrijving
BBQ en oven reiniger
Ingrediënten
ingrediënten: 648/2004/ec, anionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%, niet - ionogene oppervlakteactieve stoffen 5%
Contact
3G Professioneel
Communicatie adres
Scheepvaartweg 1
3356 LL Papendrecht
Gebruik en bewaar instructies
  • Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Niet onder 0 graden Celcius.
Bereidingswijze
Gebruiksaanwijzing in 5 stappen
1. Ontgrendel de kinderveilige sluiting door gelijkertijd de foamkop in te drukken en te draaien.
2. Spuit direct en onverdund op en laat het foam enkele minuten inwerken.
3. Verwijder met borstel, staalwol of schuursponsje het in-en aangebrand vet en etensresten.
4. Spoel na met hand-wam water en neem het gereinigde oppervlak af met een vochtige doek.
5. Vergrendel de kinderveilige sluiting met een kwartslag.
Bij hardnekkige vervuiling, herhaal de procedure.
Waarschuwingen en gebruiksbeperking
Extra gevaren bij verwerking : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Kan bijtend zijn voor metalen. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. damp, spuitnevel niet inademen. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Spuitnevel niet inademen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Samenstelling
Sodium hydroxide (CAS-Nr) 1310-73-2 (EG-Nr) 215-185-5 (EU Identificatie-Nr) 011002-00-6 (REACH-nr) 012119457892-27 5 - 10 C; R35 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Met. Corr. 1, H290 Benzenesulphonic acid, C12 alkyl derivs., sodium salt (CAS-Nr) 25155-30-0 (EG-Nr) 246-680-4 (REACH-nr) 012120088038-51 5 - 10 Xn; R22 Xi; R41 Xi; R38 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Sodium cumene sulphonate (CAS-Nr) 28348-53-0 (EG-Nr) 248-983-7 <lt/> 5 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated (8 EO) (CAS-Nr) 160875-66-1 (EG-Nr) 605-233-7 <lt/> 5 Xn; R22 Xi; R41 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 disodium metasilicate (CAS-Nr) 6834-92-0 (EG-Nr) 229-912-9 (EU Identificatie-Nr) 014010-00-8 <lt/> 5 C; R34 Xi; R37 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Specifieke concentratiegrenzen: Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen: DSD/DPD Specifieke concentratiegrenzen: CLP Sodium hydroxide (CAS-Nr) 1310-73-2 (EG-Nr) 215-185-5 (EU Identificatie-Nr) 011-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119457892-27 (0,5 =<lt/> C <lt/> 2) Xi;R36/38 (2 =<lt/> C <lt/> 5) C;R34 (C <gt/>= 5) C;R35 ( 0,5 =<lt/>C <lt/> 2) Eye Irrit. 2, H319 ( 0,5 =<lt/>C <lt/> 2) Skin Irrit. 2, H315 ( 2 =<lt/>C <lt/> 5) Skin Corr. 1B, H314 (C <gt/>= 5) Skin Corr. 1A, H314

Over onze prijs- en productinformatie

Bij PLUS doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze consumentenservice.