Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Wc Eend Toiletreiniger nr 1. ontkalker product foto
Wc Eend

Toiletreiniger nr 1. ontkalker

Per flacon 750 ml
 (Per liter
€ 3,32)
2.49 249

Handige informatie over dit product

Environment
Milieugevaarlijk
Corrosion
Corrosief (Bijtend)

Producteigenschappen

Contact
SC Johnson Benelux
Communicatie adres
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
Gebruik en bewaar instructies
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakklng of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BU CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen| GEEN braken opwekken. Onmiddellijk ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. En
Samenstelling
<lt/> 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume

Over onze prijs- en productinformatie

Bij PLUS doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze consumentenservice.