1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /PLUS succesvol in 2015

PLUS succesvol in 2015

Hoofdpunten

  • Consumentenomzet (incl. 53e week) stijgt met 8,8%, twee keer beter dan de markt (4,4%);
  • Marktaandeel gestegen met 0,3% tot 6,2%;
  • Operationeel resultaat stijgt met 5,2% tot € 59,1 miljoen.

Jan Brouwer, algemeen directeur PLUS: “Het afgelopen jaar was een buitengewoon goed jaar voor PLUS. Onze omzet groeide flink boven het marktgemiddelde. Onze klantenkring is groter en trouwer geworden en ons marktaandeel is verder gestegen. Dat is mogelijk omdat onze ondernemers erin geslaagd zijn zich lokaal van de concurrentie te onderscheiden door hun investeringen, hun innovatie en hun focus op het verbeteren van de service. Daar mogen we best een beetje trots op zijn.”

Kerncijfers 2015
(in € 1 miljoen)

2015

2014

Consumentenomzet PLUS supermarkten

2.230,2

2.050,1

Marktaandeel

6,2%

5,9%

Operationele EBITDA

90,7

82,4

Afschrijvingen en amortisatie

-30,9

-26,7

Bedrijfsresultaat

59,8

55,7

Financiële baten en lasten

-0,7

0,5

Operationeel resultaat

59,1

56,2

Boekwinst verkoop verzekeringsactiviteiten

2,5

-,-

Bonussen en bijzondere uitkeringen

-53,0

-48,9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

8,6

7,3

Belastingen

-1,4

-1,9

Resultaat deelneming SPAR

2,8

0,3

Nettowinst

10,0

5,7

Aantal winkels ultimo (waarvan PLUS Briljant)

262 (190)

255 (157)

Consumentenomzet fors gestegen
De consumentenomzet van PLUS steeg in 2015 (53 weken) met 8,8% tot ruim € 2,2 miljard en bedraagt daarmee het dubbele van de marktgroei van 4,4% (bron: Nielsen). Zonder 53e week bedraagt de omzetgroei 6,5% tegenover een marktgroei van 2,2%, bijna drie keer hoger. Daar waar de marktgroei voor bijna de helft uit inflatie bestaat komt de groei bij PLUS bijna volledig door een hoger volume tot stand.

De ombouw van 34 winkels naar PLUS Briljant en de aangescherpte commerciële koers zijn belangrijke factoren voor deze omzetgroei. De aangescherpte commerciële koers resulteert in een verdere verbetering van ons prijsimago en stijging van de klantenloyaliteit. Ook de online activiteiten namen in 2015 toe. Daarnaast droegen nieuwe winkels bij aan de omzetgroei. In 2015 kwamen zeven ondernemers met hun supermarkten over van andere formules naar PLUS. Daarnaast werd een nieuw vestigingspunt geopend in Sittard. Door uitbreidingen werd 14.500 vierkante meter aan het winkelvloeroppervlakte toegevoegd. Zes winkels werden gereloceerd en één winkel werd verkocht. Per saldo steeg het aantal PLUS supermarkten van 255 eind 2014 tot 262 eind 2015. Het marktaandeel van PLUS steeg met 0,3% tot 6,2% eind 2015.

Duidelijke stijging operationeel resultaat
Het bruto-omzetresultaat steeg met € 20,0 miljoen naar € 187,3 miljoen. Dit is vooral gerealiseerd door de omzetstijging, belangrijke besparingen in de logistiek en verbetering van condities bij leveranciers. De indirecte kosten namen toe met € 11,7 miljoen naar € 96,6 miljoen. Dit komt met name door de kosten van een aantal belangrijke programma’s op het gebied van ICT, e-commerce en het optimaliseren van het winkelbestand. Het operationeel resultaat nam per saldo toe met 5,2% tot € 59,1 miljoen.

Afnamebonussen en extra uitkeringen
Evenals over 2014 wordt over 2015 een afnamebonus van 2,0% uitgekeerd aan de ondernemers als ook een extra afnamebonus van 0,5% gekoppeld aan de ombouw naar PLUS Briljant. Daarnaast zijn bijzondere uitkeringen verricht van € 11,0 miljoen aan de PLUS ondernemers tegenover € 14,9 miljoen in 2014. Over 2015 wordt in verband met de goede resultaten eenmalig een extra afnamebonus van 0,3% uitgekeerd. Dit betekent een totaalbedrag aan afnamebonussen en bijzondere uitkeringen van € 53,0 miljoen (2014: € 48,9 miljoen). Deze uitkeringen bedragen, net als in 2014, bijna 90% van het operationeel resultaat.

Nettowinst
Naast het operationeel resultaat werd een extra resultaat behaald van € 2,5 miljoen. Dit is gerealiseerd bij de verkoop van de verzekeringsactiviteiten van PLUS aan Meeùs Assurantiën B.V. in 2015.

Het operationeel resultaat verminderd met de afnamebonussen en bijzondere uitkeringen leidt tot een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van € 8,6 miljoen. Ondanks dit hogere resultaat daalde de last aan vennootschapsbelasting van € 1,9 miljoen over 2014 tot € 1,4 miljoen over 2015. Dit vooral door de fiscaal onbelaste boekwinst van € 2,5 miljoen behaald bij de verkoop van de verzekeringsactiviteiten in 2015.

Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming in SPAR steeg met € 2,5 miljoen tot € 2,8 miljoen, met name door het wegvallen van eenmalige lasten in 2014 bij SPAR inzake de aangekondigde sluiting van het SPAR distributiecentrum in Alkmaar.

De nettowinst van PLUS steeg met € 4,3 miljoen tot € 10,0 miljoen.

Investeringen en kasstroom
De investeringsactiviteiten bedroegen in 2015 € 40,1 miljoen, tegenover € 56,0 miljoen in 2014. Deze investeringen hebben vooral betrekking op de verwerving en de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten, software en de verwerving van winkelpanden. Daarnaast zijn aan ondernemers verstrekte leningen ter financiering van de ombouw van hun winkels naar PLUS Briljant hieronder begrepen. De investeringen zijn volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 55,6 miljoen. Eind 2015 kent PLUS per saldo geen bankschuld.

2016: Voortbouwen op ingezette koers
PLUS heeft een duidelijke ambitie; de beste supermarkt van Nederland worden. Met een aangescherpte prijsperceptie, forse stappen op e-commerce en verdere uitrol van PLUS Briljant is hier de afgelopen jaren het fundament voor gelegd. In 2016 wordt voortgebouwd op deze resultaten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vernieuwing van de ICT-systemen en een optimalisatie van de logistieke keten.

De jaarrekening over 2015 wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2016.

succesen 2015 PLUS