1. PLUS/
 2. Aanvullende voorwaarden

Account voorwaarden website en de PLUS app

De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie alsmede deze algemene voorwaarden ("Account voorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de PLUS app door de Accounthouder.

De Website en de PLUS app zijn gratis bemiddelingsdiensten die erop zijn gericht om de Accounthouder in staat te stellen om Bestellingen te plaatsen bij de aangesloten Ondernemer(s) van zijn keuze. De Website wordt aangeboden door PLUS Retail B.V., gevestigd te Utrecht, aan de Archimedeslaan 21 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30048700 ("PLUS Retail").

Telkens wanneer de Accounthouder een Bestelling plaatst via de Website of de PLUS app, komt tussen hem en de aangesloten Ondernemer(s) van zijn keuze een (koop)overeenkomst tot stand. Op deze (koop)overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden Bestelservice PLUS.nl en PLUS app van toepassing. PLUS Retail is geen partij bij deze (koop)overeenkomsten.

Eventuele algemene voorwaarden van de Accounthouder worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Waar definities of begrippen in het meervoud respectievelijk enkelvoud zijn opgenomen omvatten zij ook het enkelvoud respectievelijk meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel uit de context anders blijkt.

Deze introductie maakt onlosmakelijk deel uit van de bepalingen in deze Account voorwaarden.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Account
 3. Persoons- en Accountgegevens
 4. Juistheid informatie
 5. Intellectuele eigendomsrechten
 6. Wijzigingen

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verst aan onder:

 1. Account: het persoonlijke gebruikersaccount met persoonlijke login-gegevens waarmee de houder van het Account bestellingen kan plaatsen via de Website en de PLUS app.
 2. Accountgegevens: De gegevens die de Accounthouder dient in te vullen via de Website of de PLUS app om een Account te kunnen aanmaken, waaronder zijn persoonsgegevens, gegevens met betrekking tot de het gebruik van de Website door de Accounthouder, de door hem geplaatste Bestellingen en zijn Inloggegevens.
 3. Accounthouder: De houder van een Account.
 4. App: De PLUS app
 5. Bestellingen: De handelingen die de Accounthouder verricht met het oog op het selecteren en aanschaffen van producten en diensten bij de door hem geselecteerde Ondernemer via de Website of de App. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn: het bekijken van het aanbod en het plaatsen van artikelen in het 'winkelwagentje'.
 6. Inloggegevens: De persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van de houder van een Account.
 7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met gebruikmaking van de Website of de App boodschappen bestelt. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, zijnde een eenmanszaak, zelfstandig ondernemer of een filiaal van PLUS Retail die als onderdeel van de PLUS coöperatie producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt.
 9. Website: www.plus.nl, die door PLUS Retail wordt aangeboden en waarop de Consument bestellingen kan plaatsen bij een Ondernemer.

2. Account

2.1 Voordat een Accounthouder een bestelling kan plaatsen via de Website of de App moet de Accounthouder eenmalig een Account aanmaken. Voor het aanmaken van een Account moet de Accounthouder minimaal de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.

2.2 Om een Account aan te maken moet de Accounthouder Accountgegevens invullen. De Account-houder kan zijn Accountgegevens te allen tijde wijzigen via zijn persoonlijke Account-instellingen.

2.3 De Accountgegevens worden centraal opgeslagen en beveiligd op de server(s) van PLUS Retail.

2.4 Het aanmaken, gebruiken, wijzigen of verwijderen van de Account is gratis. De houder van een Account die zijn of haar Account wil laten verwijderen, kan hiertoe contact opnemen met de Consumentenservice van PLUS Retail via telefoonnummer 0800 – 222 44 43 of het contactformulier raadplegen via www.plus.nl.

2.5 Om bestellingen te kunnen plaatsen moet de Accounthouder inloggen op de Website of de App met zijn Inloggegevens en een Ondernemer selecteren. De geselecteerde Ondernemer verkrijgt van PLUS Retail enkel de gegevens die de Ondernemer nodig heeft om de bestelling van de Consument te verwerken. De Ondernemer verkrijgt geen (toegang tot) gegevens die niet nodig zijn voor het verwerken van een bestelling van de Consument van de betreffende Ondernemer.

3. Persoons- en Accountgegevens

3.1 PLUS Retail is verantwoordelijk voor het beheer van de Accountgegevens en verstrekt deze uitsluitend aan anderen voor zover dat nodig is voor: (i) het verwerken van Bestellingen, (ii) het voldoen aan een wettelijke plicht of een instructie van een gerechtelijke instantie of toezichthouder of (iii) het voldoen aan een verzoek of instructie van de Accounthouder.

3.2 Verdere informatie over de wijze waarop PLUS Retail en de Ondernemers omgaan met de persoonsgegevens van de Accounthouder is opgenomen in het Privacy Statement van PLUS.

3.3 De bezoeker van de Website of de App kan te allen tijde, waaronder bij het aanmaken van een Account, aangeven PLUS nieuwsbrieven te willen ontvangen. De bezoeker kan zijn keuze om PLUS nieuwsbrieven al dan niet te willen ontvangen op ieder moment wijzigingen door dit aan te geven binnen zijn profiel op www.plus.nl of zich af te melden in de nieuwsbrief.

3.4 De Accountgegevens zijn strikt persoonlijk. De Accounthouder dient Inloggegevens te kiezen die uitsluitend worden gebruikt voor de Website en de App, en de Inloggegevens uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

3.5 PLUS Retail zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen en te beveiligen.

3.6 PLUS Retail stelt het op prijs als de Accounthouder die een zwakke plek in de beveiliging opmerkt, deze meldt aan PLUS Retail. Raadpleeg daarvoor het PLUS Responsible Disclosure Policy voor meer informatie. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door PLUS Retail onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

4. Juistheid informatie

4.1 De informatie op de Website en de App wordt met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. PLUS Retail stelt het evenwel op prijs als de Accounthouder die fouten ontdekt op de Website of de App deze meldt via de Consumentenservice van PLUS Retail via telefoonnummer 0800 – 222 44 43 of het contactformulier raadplegen via www.plus.nl/consumentenservice/contact.

4.2 De Website of de App kan links bevatten naar de websites van derden. De Ondernemer noch PLUS Retail heeft enige invloed of zeggenschap op de inhoud en het functioneren van dergelijke websites van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de App, waaronder de teksten, beelden, geluiden en programmatuur, berusten bij PLUS Retail, de Ondernemer en/of bij diegene van wie PLUS Retail of de Ondernemer een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende de op de Website vermelde informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk huishoudelijk gebruik.

5.2 Indien de Accounthouder materiaal instuurt ter publicatie, bijvoorbeeld een tip of recept, behoudt de Accounthouder het auteursrecht en verleent de Accounthouder, door het insturen van het materiaal, aan PLUS Retail en aan de Ondernemer een onbeperkt gebruiksrecht om dat materiaal te publiceren, zowel in hardcopy als in elektronische vorm, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, zonder dat daarvoor een vergoeding aan de Accounthouder verschuldigd is. Dit geldt niet voor eventuele klachten en informatie waarvan de Consument heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is. De Accounthouder zal alleen materiaal inzenden indien hij de intellectuele eigendomsrechten op het materiaal heeft en/of van de rechthebbende(n) toestemming heeft verkregen voor het inzenden van het materiaal. De Accounthouder vrijwaart PLUS Retail jegens aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten in verband met ingezonden materiaal door de Accounthouder, behalve indien PLUS Retail willens en wetens kenbare intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

6. Wijzigingen

6.1 Indien de Accountvoorwaarden worden gewijzigd zal PLUS Retail dit aan de Accounthouder kenbaar maken. Indien de Accounthouder de gewijzigde Accountvoorwaarden niet accepteert, biedt PLUS Retail aan de Accounthouder de mogelijkheid zijn Account op te zeggen.