1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Kerst 2021

Actievoorwaarden Winactie Buurtheld

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Buurtheld (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 • Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
 • De Actie loopt vanaf 26/11/2021 tot en met 02/01/2022 (hierna: ‘Actieperiode’).

Deelname

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats door jouw buurtheld op te geven op plus.nl/buurtheld.
 2. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie.
 3. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 4. Deelname is uitgesloten voor eenieder op enigerlei wijze direct of indirect verbonden is aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Prijzen winactie

 1. De prijzen die gedurende de Actie zullen worden weggegeven zijn:

  1x Thuisdiner verzorgd door Francesca Kookt voor 6 personen; Er wordt rekening gehouden met de eventueel op dat moment geldende coronamaatregelen.

  2x PLUS Cadeaukaart t.w.v. €100,-;

  5x PLUS Cadeaukaart t.w.v. €50,-.

 2. De trekking van de prijs zal worden gedaan op een onafhankelijke wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.
 3. De winnaar(s) worden zo snel mogelijk vastgesteld en krijgen persoonlijk bericht over de uitreiking van de prijs. Dit zal uiterlijk in week 2, 2022 gebeuren.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 6. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.
 7. Indien een winnaar zich niet binnen 10 dagen na ontvangst van het persoonlijk bericht en na twee herhaalde berichtgevingen meldt, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs. PLUS zal op dezelfde wijze een andere winnaar selecteren.
 8. PLUS behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie, indien er vermoedens bestaan over fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie. Een deelnemer kan als gevolg van de uitsluiting op grond van voornoemde gronden geen aanspraak maken op de beschreven prijzen. Ook komt een deelnemer niet in aanmerking voor enige (schade)vergoeding.

Privacy

 1. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS van de deelnemer het e-mailadres, naam en/of NAW gegevens nodig. PLUS zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 4. PLUS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 6. Winnaars van deze Actie kunnen door PLUS benaderd worden met het verzoek om zijn/haar naam te gebruiken, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging of wijziging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 5. PLUS handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 6. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 24 november 2021.

Actievoorwaarden PLUS Retail B.V. Gratis bezorging

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Gratis bezorging’ actie: (hierna: “Actie”) van PLUS Retail. De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 • Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf 12 december 2021 t/m zaterdag 18 december 2021 voor bestelling die binnen deze periode thuisbezorgd of opgehaald worden (hierna: ‘Actieperiode’).

Algemene bepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren en aangifte te doen bij de politie, indien PLUS fraude vermoedt, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. Heb je een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met de PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website plus.nl/consumentenservice.
 7. Het privacy statement van PLUS is van toepassing. Op plus.nl vind je dit reglement.
 8. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 9. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail B.V.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 23 november 2021.