1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Van Zon

Actievoorwaarden win een reis naar Venetië ter waarde van 750 euro.

 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Verse Pasta promotie (verder te noemen: “Actie’’).
 2. De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (hierna: ’PLUS Retail’) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met Van Zon Fresh-Foods (hierna:’VZFF’) gevestigd aan de Hoorn 128, 4204 HJ Alphen aan den Rijn.
 3. De Actie loopt vanaf 31-01-2022 tot en met 30-03-2022 om 23:59 uur (hierna: ’actieperiode’).
 4. Deelname aan deze Actie houdt acceptatie van deze Actievoorwaarden in.

 Deelname

 1.  Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen aan deze Actie.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PLUS Retail, bedrijven gelieerd aan de Sperwer Groep en VZFF, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 5. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

  Speelwijze

 1.  Aan de Actie kan worden deelgenomen door via de website www.plus.nl of de PLUS app Verse Pasta te bestellen. Deze producten zijn te vinden via www.plus.nl. Verdere deelname aan de Actie is gratis.
 2. Na afronding van de online bestelling kan deelnemer kiezen om mee te doen aan de Actie. Deelnemer ontvangt een banner in de orderbevestiging, door klikken op de banner bevestigt de deelnemer de deelname.
 3. Tevens kan de deelnemer aangeven of hij de PLUS Nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is geen verplichting om kans te maken op de prijzen.

Prijs

 1. Door deelname aan de Actie maakt een deelnemer kans op een reischeque
  – t.w.v. €750 euro.

 Vaststelling winnaar 

 1. De trekking van de winnaar geschiedt op een onpartijdige wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.
 2. De winnaars zullen per e-mail op de hoogte gesteld worden na afloop van de actie. Dit gebeurt voor 21 maart 2022.
 3. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen voor geld of andere goederen of diensten.
 4. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. PLUS Retail is dan gerechtigd om een andere winnaar te kiezen.
 5. PLUS Retail behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 6. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam, het e-mailadres en de adresgegevens van de deelnemer.
 7. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. VZFF zal de reischeque uitreiken. Dit zal gebeuren binnen 3 weken na bekendmaking van de winnaar.
 9. De reischeque is 1 jaar geldig na uitreiking.

 Privacy 

 1. Persoonsgegevens worden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door PLUS Retail worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de PLUS Nieuwsbrief door de deelnemer.
 2. PLUS Retail zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met het privacy statement (https://www.plus.nl/info-voorwaarden/privacy-statement) van PLUS Retail.
 3. PLUS Retail zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs te incasseren.

 Aansprakelijkheid

 1. PLUS Retail, VZFF en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of prijs.
 2. PLUS Retail en VZFF zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS Retail en VZFF zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de PLUS app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS Retail en VZFF zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijs. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de verstrekte prijs.
 5. PLUS Retail en VZFF behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS Retail en VZFF zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen.
 7. PLUS Retail en VZFF zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.

 Slotbepalingen 

 1. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 2. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aldus opgemaakt te Utrecht, 13-01-2022