Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Algemene Voorwaarden PLUS EK BRICKS app

1. Algemene voorwaarden PLUS EK BRICKS app

PLUS EK BRICKS app en de Diensten worden u aangeboden door PLUS Retail B.V., ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 30.04.87.00, gevestigd aan de Archimedeslaan 21, 3584 BA te Utrecht (hierna: “PLUS”).

1.1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de Applicatie PLUS EK BRICKS app als op alle informatie, diensten en leveringen die via PLUS EK BRICKS app worden aangeboden (“Diensten”).
 2. Gebruik van de PLUS EK BRICKS app door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 3. Bij gebruik van de PLUS EK BRICKS app verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ga je akkoord met de toepassing hiervan.
 4. De PLUS EK BRICKS app is een applicatie voor de smartphone / tablet waarmee je stopmotion video’s kunt maken, inzenden en wekelijks kans maakt op EK prijzen.
 5. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.
 6. De PLUS EK BRICKS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 7.0 of Apple iOS 12.4 of hoger, vanaf iPhone 5s.

1.2 Gebruikersrecht

 1. PLUS EK BRICKS app is gratis te downloaden via de Nederlandse App Store van Apple of via de Google Playstore van Android. Door het downloaden van PLUS EK BRICKS app verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om PLUS EK BRICKS app te gebruiken op een smartphone of tablet die in uw bezit is. PLUS behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan u is verleend.
 2. U mag PLUS EK BRICKS app niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag PLUS EK BRICKS app niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van PLUS EK BRICKS app gebruik zouden kunnen maken. U mag PLUS EK BRICKS app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
 3. PLUS kan niet garanderen dat de PLUS EK BRICKS app foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.
 4. PLUS EK BRICKS app en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Op ieder gewenst moment kan PLUS het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van PLUS EK BRICKS app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u PLUS EK BRICKS app niet meer gebruiken en van uw smartphone of tablet verwijderen.

1.3 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) de PLUS EK BRICKS app en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij PLUS Retail en/of diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of PLUS EK BRICKS app openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Door gebruik te maken van de PLUS EK BRICKS app komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van PLUS aan u.

1.4 Aansprakelijkheid

 1. PLUS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van PLUS EK BRICKS app.
 2. PLUS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet of de applicatie, het kabel-(of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van gegevens.
 3. Voorts sluit PLUS iedere aansprakelijkheid van PLUS en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de PLUS EK BRICKS app, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

1.5 Wijzigingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten binnen de PLUS EK BRICKS app in te trekken of te wijzigen.

1.6 Beëindiging gebruik

 1. U bent te allen tijde gerechtigd het gebruik van PLUS EK BRICKS app te beëindigen.
 2. PLUS is gerechtigd om uw account met onmiddellijke ingang op te heffen indien er sprake is van fraude, u in strijd handelt met de toepasselijke algemene voorwaarden, misbruik maakt van uw rechten en/of wanneer je op enige andere wijze handelt waardoor schade wordt berokkend aan PLUS of aan haar deelnemende partners.

1.7 Updates

 1. PLUS heeft het recht updates uit te voeren met betrekking tot de PLUS EK BRICKS app.

1.8 Privacy

 1. Deelnemer geeft PLUS door inzending toestemming voor de verwerking van de ingezonden Video.
 2. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS van de deelnemer een naam en e-mailadres nodig. Om de prijs van de winnaar in orde te maken heeft PLUS tevens de adresgegevens nodig. PLUS zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 3. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 4. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 5. PLUS zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.

1.9 Slotbepalingen

 1. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google Playstore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS EK BRICKS app.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 3. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar de gebruiker van de PLUS EK BRICKS app zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op deze algemene vooraarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of gebruik van de PLUS EK BRICKS app dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.
 6. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

2. Actievoorwaarden win EK

2.1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de PLUS EK BRICKS actie (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV, Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht (“PLUS”).
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

2.2 Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf zondag 23 mei 2021 tot en met zaterdag 26 juni 2021.

2.3 Deelname

 1. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 2. Deelname door minderjarigen die leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 3. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect verbonden is aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrekken is bij deze Actie.
 4. Deelname aan deze Actie is enkel mogelijk indien de deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: naam en e-mailadres.
 5. Aan deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden.

2.4 Speelwijze

 1. Maak een stop motion (hierna: ‘Video’) met de PLUS EK BRICKS app, waarin de PLUS EK BRICKS goed zichtbaar zijn. Om een Video te maken zijn minimaal 5 foto’s nodig.
 2. Upload de Video als inzending voor de Actie in de PLUS EK BRICKS app en laat je naam en e-mailadres achter. De Video kan alleen in de PLUS EK BRICKS app worden geüpload met een internetverbinding.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor om een Video zonder opgave van redenen te weigeren of op enig moment na plaatsing van de Video in de PLUS EK BRICKS app te verwijderen. De Video mag niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden. Tevens mag de Video geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of reputatie van derden of onrechtmatig zijn.
 4. De Video wordt pas zichtbaar in de PLUS EK BRICKS app nadat deze is goedgekeurd door PLUS. Deelnemers ontvangen een e-mail, zodra de video is goed- of afgekeurd. De Video is na goedkeuring door PLUS voor eenieder zichtbaar. Tevens is de naam van de deelnemer voor eenieder zichtbaar.

2.5 Gebruik video

 1. Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden Video en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de Actie. Deelnemer vrijwaart PLUS en haar ten aanzien van aanspraken van de derden ter zake.
 2. Door inzending geeft de deelnemer PLUS alsmede door ingeschakelde hulppersonen en/of derden het niet-exclusieve en onbeperkte recht om de Video geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren en alle aan PLUS gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media, zonder dat daartoe een vergoeding is verschuldigd.
 3. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om de Video ook zelf te blijven gebruiken.

2.6 Prijs

 1. De meest originele Video’s worden als winnaar geselecteerd door de PLUS jury. De winnaar geeft PLUS toestemming om zijn naam, alsmede mogelijke video’s, foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 2. Er wordt tijdens de 5 actieweken wekelijks de volgende prijzen weggeven: • 1x Nintento Switch met bijbehorend FIFA spel t.w.v. €438,95,- • 1x voetbalpakket t.w.v. €118,16; • 1x voetbalpakket t.w.v. €66,20 ; De totale waarde van de prijzen bedraagt € 3116,55.
 3. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres. De winnaars worden gevraagd om zijn of haar adresgegevens door te geven. PLUS heeft deze gegevens nodig voor het verzenden van de prijs. Indien deze adresgegevens niet binnen zeven dagen - nadat PLUS de winnaar persoonlijk op de hoogte heeft gesteld via op het opgegeven e-mailadres - door PLUS zijn ontvangen, dan vervalt automatisch de aanspraak op de gewonnen prijs. PLUS heeft dan het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.
 4. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen tegen een andere prijs of tegen contant geld.
 5. PLUS behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 6. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de deelnemer.
 7. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

2.7 Privacy

 1. Deelnemer geeft PLUS door inzending toestemming voor de verwerking van de ingezonden Video.
 2. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS van de deelnemer een naam en e-mailadres nodig. Om de prijs van de winnaar in orde te maken heeft PLUS tevens de adresgegevens nodig. PLUS zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 3. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 4. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 5. PLUS zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.

2.8 Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

2.9 Slotbepalingen

 1. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

2.10 Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 18 maart 2021