1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Keukenmessen

Actievoorwaarden Keukenmessen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie ‘Spaar voor keukenmessen van Jamie Oliver' (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.

Deelname

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Iedereen onder de 18 jaar dient toestemming te vragen aan zijn/haar ouders of voogd.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Spaarcampagne

 1. De Actie loopt vanaf zondag 28 juli tot en met zaterdag 21 september 2019.
 2. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 5 oktober 2019 worden ingeleverd.
 3. Vanaf zondag 28 juli ontvangt de deelnemer bij elke 10 euro aan boodschappen* (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen één gratis spaarzegel.
 4. Bij 10 zegels is de spaarkaart vol.
 5. Een volle spaarkaart geeft de deelnemer recht op maximaal 85% korting op de prijs van de zes verschillende keukenmessen of het messenblok.
 6. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor geld en/of losse producten uit de winkel.
 7. De spaarzegels dienen op 1 spaarkaart geplakt of digitaal gespaard te zijn om recht te hebben op een spaaritem.
 8. Er kunnen uitsluitend volledig ingevulde spaarkaarten met daarop originele Keukenmessen zegels worden ingeleverd.
 9. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten worden ingeleverd.
 10. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 11. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 12. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage, en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. PLUS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie via de PLUS app door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de PLUS app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken aan de Jamie Oliver keukenmessen of het Jamie Oliver messenblok.
 5. PLUS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PLUS.
 2. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van PLUS. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 3. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website: plus.nl/consumentenservice.
 4. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 5. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 6. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor deze Actie worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na gebruik vernietigd.


Aanvullende voorwaarden digitaal sparen met de PLUS app

Digitaal sparen

 1. PLUS biedt tijdens de Keukenmessen spaaractie bij alle PLUS winkels de mogelijkheid om zegels te sparen via de PLUS app.
 2. De app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Bij (eventueel eerst registratie en) inloggen met een Mijn PLUS account in de app wordt er automatisch en eenmalig één gratis zegel bijgeschreven.
 4. Het bijschrijven van de spaarzegels gebeurt via een unieke QR code die gekoppeld is aan de Mijn PLUS account van de deelnemer.
 5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 6. Sparen en/of verzilveren is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account.
 7. Het is mogelijk om papieren zegels over te zetten naar digitale spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de zegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkt. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 8. Het bijschrijven van de app spaarzegels geschiedt door het scannen van een unieke QR code of via de streepjescode bon.
 9. Een streepjescode bon kan worden uitgedraaid als de klant zijn telefoon is vergeten. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bij schrijven.
 10. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart in de app te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa.
 11. Indien het verzilveren van de digitale zegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 12. PLUS heeft het recht haar medewerking aan het uitreiken van een spaaritem te weigeren.
 13. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 14. PLUS is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de app. Het risico van verlies van zegels of spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 15. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de app.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 27 mei 2019