1. PLUS/
  2. Actievoorwaarden - Raad de nieuwe Laagblijver

Actievoorwaarden – PLUS Retail B.V. – Laagblijvers - Raad de nieuwe Laagblijver

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Facebook actie: “Raad de juiste prijs WINACTIE” actie (hierna: “Actie”) van PLUS Retail. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht. Deze Actie is op geen enkele manier gelieerd aan Facebook.

Artikel 1 - Actie

1.1 De Actie loopt van 29 januari 2020 tot en met 16 februari 2020. De video wordt op onderstaande momenten afgespeeld:

  • Video 1: 29 januari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur;
  • Video 2: 2 februari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur;
  • Video 3: 5 februari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur;
  • Video 4: 9 februari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur;
  • Video 5: 12 februari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur;
  • Video 6: 16 februari 2020 8:00 uur tot met 23:59 uur.

Deelname is alleen mogelijk via www.facebook.com/plussupermarkt. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

Artikel 2 – Prijzen

2.1 Per video “Raad de juiste laagblijver” wordt 1 PLUS Cadeaukaart t.w.v. € 20,00 weggegeven per video. In totaal worden er 6 cadeaukaarten t.w.v. € 20,00 per kaart weggegeven.

2.2 De genoemde prijs in artikel 2.1 is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten.

2.3 Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. PLUS Retail is dan gerechtigd om een andere winnaar te kiezen.

2.4 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en e-mailadres van de deelnemer.

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen

3.1 Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

3.2 Om deel te kunnen nemen aan de Actie moet je in het bezit te zijn van een Facebook account.

3.3 Het personeel van PLUS Retail of bedrijven gelieerd aan de Sperwer Groep kunnen niet deelnemen aan deze Actie.

3.4 Iedere deelnemer mag maximaal éénmaal per post per video op Facebook deelnemen.

3.5 Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Artikel 4 – Vaststelling en kennisgeving van de uitslag

4.1 Een deelnemer maakt kans op een prijs, indien deze de vraag correct heeft beantwoord.

4.2 De trekking van de winnaar geschiedt op een onpartijdige wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.

4.3 PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

4.4 De winnaars van de Actie worden bekend gemaakt op Facebook en ontvangen een bericht op hun Facebook account, waarbij wordt verzocht de contactgegevens (postadres toe te sturen via een privébericht aan het Facebookaccount van PLUS, zodat de prijs opgestuurd kan worden.

4.5 In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in punt 4.4., zal de winnaar gevraagd worden naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen twee dagen nadat PLUS Retail dit bericht heeft verzonden door PLUS Retail zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.

4.6 PLUS Retail zorgt ervoor dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden toegestuurd.

4.7 PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten door verzending of andere meewerkende partijen.

4.8 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Privacy

5.1 Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij anders door deelnemer is aangegeven. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken. PLUS Retail zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.

5.2 PLUS Retail zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.

5.3 Winnaars van deze Actie kunnen PLUS Retail benaderd worden met het verzoek om zijn/haar naam te gebruiken, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.

5.4 Het Privacy Statement van PLUS is op deze actie van toepassing.

Artikel 6 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

6.1 PLUS Retail, Facebook en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.

6.2 Facebook en PLUS Retail zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.

6.3 PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.

6.4 PLUS Retail is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.

6.5 PLUS Retail behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

6.6 PLUS Retail is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

6.7 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.

Artikel 7 – Slotbepalingen

7.1 Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.

7.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

7.3 Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 28-01-2020