1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Pannen

Actievoorwaarden spaaractie Pannen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie Pannen (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf zondag 3 juli 2022 tot en met zaterdag 17 september 2022. U kunt tot en met 10 september 2022 zegels sparen. Volle spaarkaarten kunnen tot en met 17 september 2022 worden ingeleverd, zoals vermeld in deze voorwaarden. Ontvang hiermee tot wel 80% korting op Green Ray Pannen.

Sparen

 1. Vanaf 3 juli 2022 tot en met 10 september 2022 ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Met 10 zegels is de spaarkaart vol.
 5. Met een volle spaarkaart en tegen bijbetaling vanaf 4,99 euro kunt u Green Ray items aankopen.
 6. Volle spaarkaarten kunnen tot en met 17 september 2022 bij elke deelnemende PLUS supermarkt worden ingeleverd.
 7. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 10 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 8. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
 9. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 10. Volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 11. De items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Actievoorwaarden Facebook winactie Pannen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Pannen (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Deze Actie is niet verbonden aan Facebook en er bestaat geen enkel verband tussen Facebook en de Actie.
 3. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De actie loopt vanaf 10 juli 2022 tot en met 13 juli 2022.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk via www.facebook.com/plussupermarkt en vindt plaats door een foto van de pan in de omschrijving te plaatsen. Het gaat hierbij uitsluitend om pannen van het merk Green Ray, die tijdens de spaaractie Pannen bij PLUS gespaard kunnen worden.
 2. Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan deze Actie. Deelnemer vrijwaart PLUS ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.
 3. Door inzending geeft deelnemer PLUS alsmede door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden het niet exclusieve en onbeperkte recht om de foto geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren in alle aan PLUS gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media, zonder dat daartoe een vergoeding is verschuldigd.
 4. PLUS behoudt zich het recht voor om een foto zonder opgave van redenen te weigeren of op enig moment te verwijderen. De foto mag niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden. Tevens mag de foto geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of reputatie van derden of onrechtmatig zijn.
 5. Iedere deelnemer mag maximaal éénmaal per post op Facebook deelnemen. Bij het indienen van meerdere posts geldt enkel de eerste inzending.
 6. Om deel te kunnen nemen aan de Actie moet de deelnemer in het bezit te zijn van een Facebook account. Hierop zijn de voorwaarden van Facebook van toepassing.
 7. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie.
 8. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 9. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden.

Prijs

 1. Er zijn in totaal 7 prijzen te winnen:
  • 1x Green Ray steelpan 18 cm t.w.v. € 49,95
  • 1x Green Ray kookpan 20 cm t.w.v. € 74,95 + deksel 20 cm t.w.v. €4,99
  • 1x Green Ray kookpan 24 cm t.w.v. € 89,95 + deksel 24 cm t.w.v. €5,99
  • 1x Green Ray koekenpan 20 cm t.w.v. € 44,95
  • 1x Green Ray koekenpan 24 cm t.w.v. €49,95
  • 1x Green Ray koekenpan 28 cm t.w.v. €64,95
  • 1x Green Ray wokpan 28 cm t.w.v. € 89,95 + deksel 28 cm t.w.v. €6,99
 2. De trekking van de prijs zal worden gedaan op een onafhankelijke wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.
 3. De winnaar(s) worden zo snel mogelijk vastgesteld en bekend gemaakt op Facebook. Dit zal uiterlijk op 14 juli 2022 gebeuren.
 4. De winnaars krijgen persoonlijk bericht via Facebook Messenger over de uitreiking van de prijs.
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 7. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.
 8. Indien een winnaar zich niet binnen 10 dagen na ontvangst van het persoonlijk bericht en na twee herhaalde berichtgevingen meldt, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs. PLUS zal op dezelfde wijze een andere winnaar selecteren.

Privacy

 1. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contact te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS van de deelnemer het e-mailadres, naam en/of NAW gegevens nodig. PLUS zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 4. PLUS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 6. Winnaars van deze Actie kunnen door PLUS benaderd worden met het verzoek om zijn/haar naam te gebruiken, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS, Facebook en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. PLUS handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 2. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht op 9 juni 2022.