1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Spaar je club gezond

Actievoorwaarden Spaar je club gezond

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Spaar je club gezond’ – actie (hierna te noemen; ‘de Actie’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (hierna te noemen: ‘PLUS’) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 • Het betreft een tijdelijke Actie. De Actie loopt vanaf zondag 5 september 2021 en loopt tot en met zaterdag 20 november 2021.
 • Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De periode waarin gespaard kan worden loopt vanaf 5 september 2021 tot en met 13 november 2021.
 2. U ontvangt bij elke deelnemende PLUS winkel vanaf 5 september 2021 tot en met 13 november 2021 bij minimaal 10 euro aan boodschappen* sponsorpunten met een unieke code. Voor elke 10 euro ontvangt u 1 sponsorpunt, voor elke 20 euro ontvangt u 2 sponsorpunten en voor elke 50 euro ontvangt u 5 sponsorpunten. De sponsorpunten met een code worden verstrekt zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP. *van de Actie zijn uitgesloten: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegelden emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Tot en met 20 november kunnen sponsorpunten ingeleverd worden via plus.nl/sponsorpunten of via de QR code.

Deelname aan de Actie

 1. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud en woonachtig is in Nederland kan deelnemen aan de Actie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder vaste verblijfplaats in Nederland.
 2. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie, indien er vermoedens bestaan over fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie. Een deelnemer kan als gevolg van de uitsluiting op grond van voornoemde redenen geen aanspraak maken op eventuele prijzen zoals beschreven onder het kopje prijzen.
 4. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 5. De ontvangen sponsorpunten kunnen worden ingewisseld op plus.nl/sponsorpunten waar de punten kunnen worden toegekend aan een deelnemende club naar keuze.
 6. Iedere deelnemende winkel beschikt over een vooraf bepaald sponsorbedrag dat naar rato wordt verdeeld onder de deelnemende clubs die aan de deelnemende winkel zijn verbonden.
 7. Aan deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden.

De Actie

 1. Om deel te nemen aan de Actie dienen deelnemers gedurende de actieperiode op een speciaal daarvoor ingerichte sectie van de PLUS website plus.nl/sponsorpunten éénmalig hun e-mailadres op te geven, de unieke code van de sponsorpunt in te voeren en akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Een deelnemer kan zo vaak als hij wenst deelnemen aan de Actie.
 2. De deelnemer kan slechts deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Na akkoord ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging van deelname aan de Actie. Optioneel kan de deelnemer aangeven deel te willen nemen aan een winactie (hierna: de Winactie). Door hiermee akkoord te gaan maakt de deelnemer elke week, gedurende de looptijd van de Actie, kans op een PLUS Cadeaukaart.
 3. Optioneel kan de deelnemer zich aanmelden voor de PLUS Nieuwsbrief. Na het verzenden van het formulier voor verzilveren van de sponsorpunten ontvangt de deelnemer een e-mail met een link ter bevestiging van de aanmelding. De link leidt terug naar de website waar de deelnemer zijn gegevens optioneel kan aanvullen. De nieuwsbrief aanmelding is op dat moment voltooid.

Winactie

Prijzen Winactie

 1. De prijzen die gedurende de Actie zullen worden weggegeven zijn: 30x PLUS Cadeaukaart t.w.v. €75,-. De totale waarde van de prijzen bedraagt € 2.250,-.

Toekenning prijzen

 1. De aanwijzing van prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze middels een vooraf ingestelde computerselectie alvorens de cadeaukaarten worden verzonden naar de winnaars. De toekenning van de prijzen kan niet worden aangevochten. PLUS zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.
 2. Deelnemers worden binnen zes weken na deelname geïnformeerd of zij een prijs hebben gewonnen. Prijswinnaars zullen worden gevraagd hun adresgegevens aan PLUS door te geven, teneinde de prijzen te kunnen versturen. Binnen 6 weken na de adresopgave worden de cadeaukaarten toegezonden aan de winnaars op het door hen aangegeven huisadres.
 3. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan prijswinnaars. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.
 4. Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
 5. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door PLUS.

Deelname aan de winactie

 1. De aanwijzing van prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze middels een vooraf ingestelde computerselectie alvorens de cadeaukaarten worden verzonden naar de winnaars. De toekenning van de prijzen kan niet worden aangevochten. PLUS zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.
 2. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud en woonachtig is in Nederland kan deelnemen aan de Winactie. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder vaste verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 4. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect verbonden is aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorisch zin betrokken is bij deze Winactie.
 5. PLUS behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Winactie, indien er vermoedens bestaan over fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Winactie. Een deelnemer kan als gevolg van de uitsluiting op grond van voornoemde redenen geen aanspraak maken op eventuele prijzen zoals beschreven onder het kopje prijzen.
 6. Bij deelname aan de Winactie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen verantwoordelijk is.
 2. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen een aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS verleent geen garantie met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

  1. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
  2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
  3. Van alle winnaars worden de adresgegevens geregistreerd. Deze adresgegevens zullen uitsluitend en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor deze Actie worden gebruikt om de prijs te verzenden en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Na afloop worden deze gegevens vernietigd. PLUS Retail zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met haar privacy statement.
  4. PLUS behoudt zich het recht voor om sponsorpunten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
  5. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
  6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
  7. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond het Sponsorpuntenspaarsysteem kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 28 augustus 2021.