1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Vaderdag winactie

Actievoorwaarden - “Maak kans op één van de 10 Vaderdag Beter Leven BBQ-pakketten (PLUS cadeaukaarten) t.w.v. 25 euro”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Vertel ons waarom jouw vader het Beter Leven BBQ pakket (de PLUS cadeaukaart) voor Vaderdag moet winnen.” (hierna: “de “Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V., Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht (hierna “PLUS”).
 • De Actie is tijdelijk. De Actie loopt vanaf zaterdag 5 juni t/m maandag 14 juni 2021 (hierna: ‘Actieperiode’). Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan deze Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

Deelname

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen aan deze Actie.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder vaste verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PLUS die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de Actie.
 4. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 5. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 6. Deelname is alleen mogelijk door te reageren op de vraag via de PLUS website en door het volledig invullen van de gevraagde gegevens.
 7. De deelnemer zal geen content posten die: beledigend, lasterlijk of schunnige inhoud bevat, agressief gedrag vertoont, wetgeving en/of regels schendt. Mocht dit toch voordoen, zal deze deelnemer gediskwalificeerd worden.

De Actie

 1. Deelnemer geeft op de actiepagina www.plus.nl/vaderdag haar/zijn antwoord op de vraag ‘Vertel ons waarom jouw vader (of een andere vader) het Beter Leven BBQ-pakket (de PLUS cadeaukaart) verdient’ binnen de gestelde Actieperiode.
 2. Er is slechts één antwoord per deelnemer toegestaan.
 3. De deelnemers aan de Actie leveren een schriftelijk jureerbare prestatie en de aanwijzing van de winnaar geschiedt niet door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De Actie kwalificeert derhalve niet als (klein promotioneel) kansspel.

Prijs - Een Beter Leven BBQ-pakket (PLUS Cadeaukaart) t.w.w. 25 euro,-

 1. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient men antwoord te geven op de vraag en alle verplichte velden in te vullen. De winnaar van de Actie wordt op dinsdag 15 juni 2021 gekozen door de PLUS wedstrijdredactie.
  • De 10 deelnemers met het leukste antwoord waarom juist hun vader (of een andere vader) het Beter Leven BBQ pakket (de PLUS cadeaukaart) moet krijgen, zijn de winnaars van de Actie (hierna: “Winnaar”).
  • De Winnaar ontvangt een van de 10 PLUS cadeaukaarten t.w.v. 25 euro (hierna: ‘Prijs’). De Prijs wordt in de week 24 2021 opgestuurd naar het door de Winnaar opgegeven postadres.
  • Na de Actie zal PLUS de contactgegevens van de Winnaar gebruiken om contact op te nemen.

   De Winnaar wordt op dinsdag 15 juni 2021 persoonlijk op de hoogte gesteld van het winnen van de Prijs. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben de Prijs niet gewonnen.
 2. De Winnaar wordt op dinsdag 15 juni 2021 persoonlijk op de hoogte gesteld van het winnen van de Prijs. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben de Prijs niet gewonnen.
 3. Het is niet mogelijk om de Prijs in te wisselen voor geld of een andere prijs.
 4. PLUS behoudt het recht om de Prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 5. Als de Winnaar om welke reden dan ook de Prijs niet kan aanvaarden, of als PLUS niet met de Winnaar in contact kan komen binnen 72 uur dan heeft PLUS het recht om de Prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die aan de voorwaarden voldoet.
 6. De Winnaar zal meewerken aan eventuele promotionele activiteiten (zoals een prijsuitreiking) of andere uitingen die verband houden met de Actie, zonder dat PLUS daarvoor een vergoeding is verschuldigd.
 7. De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en e-mailadres van aanmelding.
 8. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Indien kansspelbelasting verschuldigd zou zijn over (een van) de prijzen, zal PLUS deze voor haar rekening nemen.

  Intellectuele eigendomsrechten.

  1. Deelnemer garandeert in het bezit te zijn van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten (inclusief eventuele persoonlijkheidsrechten) op de aangeleverde informatie. Bovendien vrijwaart deelnemer PLUS voor een aansprakelijkstelling van derden in verband met het gebruik van de aangeleverde informatie.
  2. Door deelname aan de Actie draagt de deelnemer alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten over aan PLUS zonder enige beperking en zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. PLUS mag de aangeleverde informatie in verband met de Actie gebruiken in verband met uitingen in verband met de Actie (al dan niet op de site) en voor (toekomstige) marketing en publicitaire doeleinden gebruiken zonder daarvoor enige vergoeding aan deelnemer verschuldigd te zijn.  Persoonsgegevens

  1. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. De persoonsgegevens van de Winnaar van de Actie zal alleen met derden worden gedeeld als dit noodzakelijk is om de gewonnen Prijs in orde te maken.
  2. Persoonsgegevens worden na afloop van de Actie en het bekendmaken van de Winnaar vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door PLUS worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de PLUS Nieuwsbrief door de deelnemer.
  3. PLUS zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement van PLUS

  Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

  1. PLUS en de ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of Prijs.
  2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
  3. PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer, IPad, tablet of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
  4. PLUS is niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte Prijs. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte Prijs.
  5. PLUS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
  6. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

  Slotbepalingen

  1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PLUS.
  2. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
  3. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Actie en/of actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

  Aldus opgemaakt te Utrecht, 31 mei 2021