1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - Lokale winacties

Actievoorwaarden Lokale winacties

1) Maak kans op 1 minuut gratis winkelen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Maak kans op 1 minuut gratis winkelen (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met de deelnemende PLUS winkel.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie is alleen geldig op de openingsdag van de deelnemende PLUS winkel.

Deelname

 1. Deelname is alleen mogelijk op dag van de opening van de deelnemende PLUS winkel.
 2. Op de dag van de opening van de PLUS winkels zal er aan deelnemers van deze Actie gratis loten worden uitgedeeld. Elke deelnemer ontvangt maximaal 1 lot.
 3. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie.
 4. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 5. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden.

Prijs

 1. Middels deelname wordt kans gemaakt op 1 minuut gratis winkelen bij de deelnemende PLUS winkel op de openingsdag.
 2. De winnaar van de Actie wordt willekeurig uit alle deelnemers geselecteerd door middel van loting.
 3. De winnaar zal op de openingsdag van de PLUS winkel bekend na de loting bekend worden gemaakt.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 6. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.

Spelregels 1 minuut gratis winkelen

 1. Tijdens het gratis winkelen dient de winnaar van de Actie gebruik te maken van de winkelwagen die door de deelnemende PLUS winkel ter beschikking wordt gesteld.
 2. Er mag gebruik worden gemaakt van 1 winkelwagen door de winnaar van de Actie. De winnaar mag niet geholpen worden tijdens het gratis winkelen.
 3. Tabak (rookwaren), alcoholhoudende dranken, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, waardebonnen en cadeaukaarten, beltegoed- en opwaardeerkaarten, toegangskaarten, loten, postzegels en boeken zijn uitgesloten van deze Actie en kunnen niet door de winnaar gekozen worden tijdens 1 minuut gratis winkelen. Ook overige artikelen zijn uitgesloten van de Actie indien deze duidelijk zichtbaar van deelname zijn uitgesloten.
 4. Het slijterijgedeelte indien aanwezig is uitgesloten van deelname.
 5. De minuut van gratis winkelen start zodra de winnaar met de winkelwagen begint te lopen.
 6. Per artikel mag maximaal 1 stuk worden gepakt.
 7. Na 1 minuut winkelen wordt bij de kassa een afrekening gemaakt om de waarde te bepalen en de administratieve afhandeling mogelijk te maken. Indien van toepassing zal statiegeld in rekening worden gebracht.

Privacy

 1. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 3. Een deelnemer zal kosteloos medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit ten aanzien van de Actie en zal zich niet verzetten tegen gebruik van die beeldmaterialen door PLUS en/of deelnemende PLUS winkel in de ruimste zin van het woord en accepteert geen recht te hebben op een (financiele) vergoeding.
 4. De winnaar van de Actie die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van PLUS of deelnemende PLUS winkel heeft geen recht op een financiele vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, , waarvoor PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of door de deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden voor verantwoordelijk is.
 2. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 2. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 3. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beeindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel waar deelnemer zich aan dient te houden.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

2) PLUS Prijzenfeest Openingsactie

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie PLUS Prijzenfeest Openingsactie (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met de deelnemende PLUS winkel.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie is alleen geldig op de dag(en) zoals aangegeven door deelnemende PLUS winkel.

Deelname

 1. Deelname is alleen mogelijk op de aangegeven dag van de deelnemende PLUS winkel.
 2. Op de dag van de Actie kunt u deelnemen na overhandiging van een actuele kassabon van de deelnemende PLUS winkel. Een deelnemer mag per dag maximaal 1 keer aan het rad draaien.
 3. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie.
 4. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 5. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden.

Prijs

 1. Middels deelname maakt u kans op een prijs bij de deelnemende PLUS winkel. De prijzen kunnen per deelnemende PLUS winkel verschillen. De prijzen worden vooraf door de deelnemende PLUS winkel kenbaar gemaakt.
 2. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 4. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.

Privacy

 1. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 3. Een deelnemer zal kosteloos medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit ten aanzien van de Actie en zal zich niet verzetten tegen gebruik van die beeldmaterialen door PLUS en/of deelnemende PLUS winkel in de ruimste zin van het woord en accepteert geen recht te hebben op een (financiele) vergoeding.
 4. Een deelnemer van de Actie die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van PLUS en/of deelnemende PLUS winkel heeft geen recht op een financiele vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of door de deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of door de deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden verantwoordelijk is.
 2. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 2. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beeindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

3) PLUS Wervelwindkast Openingsactie

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie PLUS Wervelwindkast Openingsactie (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met de deelnemende PLUS winkel.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie is alleen geldig op de dag(en) zoals aangegeven door deelnemende PLUS winkel.

Deelname

 1. Deelname is alleen mogelijk op de aangegeven dag van de deelnemende PLUS winkel.
 2. Op de dag van de Actie kunt u deelnemen na overhandiging van een actuele kassabon met een minimaal bonbedrag van 15,- euro van de deelnemende PLUS winkel. Een deelnemer mag maximaal 1 keer meedoen.
 3. Een deelnemer mag binnen een vooraf vastgestelde tijd zoals door de deelnemende PLUS winkel is aangegeven, proberen een waardebon te pakken in de wervelwindkast. De eerste gevangen coupon is de prijs die je wint. De wervelwindkast mag door maximaal 1 deelnemer tegelijk worden betreden.
 4. Eenieder die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud is en woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Actie.
 5. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
 6. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan PLUS waaronder doch niet uitsluitend medewerkers van PLUS en hun gezinsleden.

Prijs

 1. Middels deelname maakt u kans op een prijs bij de deelnemende PLUS winkel. De prijzen kunnen per deelnemende PLUS winkel verschillen. De prijzen worden vooraf door de deelnemende PLUS winkel kenbaar gemaakt.
 2. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 4. Indien de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden niet worden geaccepteerd, wordt de prijs niet uitgekeerd. PLUS is dan gerechtigd om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen.

Privacy

 1. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 3. Een deelnemer zal kosteloos medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit ten aanzien van de Actie en zal zich niet verzetten tegen gebruik van die beeldmaterialen door PLUS en/of deelnemende PLUS winkel in de ruimste zin van het woord en accepteert geen recht te hebben op een (financiele) vergoeding.
 4. Een deelnemer van de Actie die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van PLUS en/of deelnemende PLUS winkel heeft geen recht op een financiele vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of door de deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel en/of door PLUS en/of door de deelnemende PLUS winkel ingeschakelde hulppersonen of derden verantwoordelijk is.
 2. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 4. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen

 1. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 2. PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beeindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS en/of de deelnemende PLUS winkel waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.