1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - PLUSpunten

Algemene Voorwaarden (Digitale) PLUSpunten

1. Algemene voorwaarden PLUSpunten 

1.1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarsysteem ‘PLUSpunten’ (verder te noemen: "PLUSpunten spaarsysteem") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan het PLUSpunten spaarsysteem accepteer je deze voorwaarden.

1.2 Sparen

 1. Bij elke euro aan boodschappen koop je voor 2 eurocent een PLUSpunt.
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen PLUSpunten worden gekocht: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal PLUSpunten wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Met 200 PLUSpunten is de spaarkaart vol (kosten 4 euro).
 5. Met een volle spaarkaart ontvang je 6 euro contant.
 6. Volle spaarkaarten kunnen bij elke PLUS supermarkt worden ingeleverd. De spaarkaart kan alleen worden verzilverd als deze voorzien is van jouw volledige naam en adres*.
 7. Losse PLUSpunten of spaarkaarten met minder dan 200 PLUSpunten zijn niet inwisselbaar.
 8. De PLUSpunten dienen op 1 spaarkaart geplakt te zijn om recht te hebben op 6 euro contant.
 9. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde PLUSpunten kunnen worden ingeleverd.
 10. Er kunnen maximaal 10 volle spaarkaarten tegelijk per dag per klant worden ingeleverd.
 11. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van deelname aan het PLUSpunten spaarprogramma.

1.3 Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het PLUSpunten spaarsysteem, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het PLUSpunten spaarsysteem tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

1.4 Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen het PLUSpunten spaarsysteem stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op het PLUSpunten spaarsysteem is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of het PLUSpunten spaarsysteem dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

2. Aanvullende voorwaarden digitaal PLUSpunten sparen met de PLUS app

 1. PLUS biedt bij deelnemende PLUS winkels de mogelijkheid om digitaal PLUSpunten te sparen via de PLUS app.
 2. De PLUS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Sparen en/of verzilveren van digitale PLUSpunten is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app. Via de PLUS app kan een klant zich registreren voor de Mijn PLUS account. De voorwaarden van de Mijn PLUS account zijn hier te vinden.
 4. In de PLUS app moet toestemming gegeven worden om digitaal PLUSpunten te kunnen sparen.
 5. Een Mijn PLUS account kan alleen worden verwijderd na verzilvering van de digitale PLUSpunten. Verzilvering van digitale PLUSpunten is alleen mogelijk bij een volle spaarkaart.
 6. Het bijschrijven van de digitale PLUSpunten geschiedt door het tonen en scannen van de unieke QR code in het Mijn PLUS account aan de kassa van een deelnemende PLUS winkel. 
 7. Inden de klant zijn telefoon is vergeten kan er bij de kassa een streepjescodebon verstrekt worden. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen digitale PLUSpunten alsnog bijschrijven in het Mijn PLUS account en in de PLUS app. 
 8. Om digitale PLUSpunten te kunnen bijschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde digitale PLUSpunten op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig. 
 9. Bij het bereiken van een volle spaarkaart van digitale PLUSpunten wordt deze automatisch omgezet in 6 euro tegoed. Voor het inwisselen van dit digitale PLUSpunten tegoed dient de klant aan te geven hoeveel er van het tegoed verzilverd wordt. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa. Het verzilveren kan alleen in de winkel en met een internetverbinding.
 10. Indien het verzilveren van een volle digitale spaarkaart op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 11. Het eventuele risico betreffende afgeboekte digitale spaarkaarten en/of digitale PLUSpunten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten en/of digitale PLUSpunten te vervangen. 
 12. Bij online aankopen via www.plus.nl wordt het aantal digitale PLUSpunten definitief bepaald aan de kassa in de winkel (dus niet op web of app). Daarna kunnen nog retouren worden aangenomen of producten worden geweigerd. Dat heeft dan geen effect meer op het aantal uitgekeerde zegels.  
 13. Daarnaast geldt voor online aankopen naast de uitgesloten producten - zoals beschreven onder Sparen onder punt 2 - dat er ook geen digitale PLUSpunten worden berekend over correcties van eerdere bestellingen, servicekosten, klapkratten en online verpakkingsmateriaal.
 14. PLUS is niet aansprakelijk voor: deugdelijke werking van de PLUS app, netwerk- en/of softwarestoringen van welke aard dan ook die bijvoorbeeld doch niet uitsluitend beperkte, vertraagde of verlies van digitale PLUSpunten of (verzilvering) spaarkaarten tot gevolg hebben.
 15. PLUS zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met het privacy statement van PLUS.
 16. PLUS behoudt zich het recht voor om digitale spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de digitale spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PLUS.
 17. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS app.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond het PLUSpunten spaarsysteem kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

* De gegevens die je invult gebruiken we alleen voor controle en worden niet openbaar gemaakt of gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na de controle direct vernietigd.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 18 januari 2021