1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Algemene inkoopvoorwaarden PLUS Retail B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden PLUS Retail B.V.

PLUS Retail B.V.
Postbus 85405
3508 AK Utrecht
Telefoon 088 – 344 60 00
Fax 030 - 220 20 74
Rabobank, Utrecht
Rek.nr. NL 48 RABO 0320855015

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30048700

Download en print hier de Algemene inkoopvoorwaarden PLUS Retail B.V.

Inhoudsopgave

A. Algemeen

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst
 4. Prijzen
 5. Betaling
 6. Levertijden
 7. Garantie
 8. Aansprakelijkheid
 9. Geheimhouding
 10. Industriële en intellectuele eigendom
 11. Overdracht van rechten
 12. Beëindiging
 13. Restbepalingen
 14. Toepasselijkheid recht en geschillen

B1. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van goederen door PLUS

 1. Werkingssfeer
 2. Prijzen
 3. Levering
 4. Transport, risico en kwaliteit
 5. Emballage

B2. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van private label producten door PLUS

 1. Werkingssfeer
 2. Garantie
 3. Inspectie en controle
 4. Informatie

C. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van diensten door PLUS

 1. Werkingssfeer
 2. Levering
 3. Personeel

D. Specifieke bepalingen van toepassing op de bedrijfs- en winkelautomatisering van PLUS

 1. Werkingssfeer
 2. Definities
 3. Onderzoeksplicht Opdrachtnemer
 4. Organisatie
 5. Installatie Apparatuur
 6. Kwaliteit en omschrijving
 7. Acceptatietest en herstel gebreken
 8. SAAS, PAAS en IAAS
 9. Aanschaf van software en/of Apparatuur
 10. Wijziging van de opdracht
 11. Intellectuele eigendom
 12. Samenwerking met derden
 13. Audits
 14. Onderaanneming
 15. Verplichting tot medewerking bij einde Overeenkomst
 16. Benchmark
 17. Informatie beveiliging

A. Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

PLUS:

PLUS Retail B.V., gevestigd te Utrecht, alsmede aan haar gelieerde rechts¬personen;

Opdrachtnemer:

iedere (rechts)persoon die met PLUS een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens rechtsopvolgers;

Opdracht:

alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten van PLUS betreffende de levering van goederen en/of het verrichten van diensten;

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen PLUS en Opdrachtnemer betreffende de levering van goederen en/of diensten;

Partij(en):

PLUS en Opdrachtnemer afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;

Voorwaarden:

deze algemene inkoopvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Opdrachten en (aanvullende) Overeenkomsten, waarbij PLUS optreedt als opdrachtgever c.q. verwerver van goederen, diensten en/of daarmee samenhangende zaken, voor zover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Opdrachtnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden binden PLUS slechts, indien en voor zover dit door PLUS schriftelijk is bevestigd.
 4. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 5. Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Op een aanvraag van PLUS volgt een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer. Indien een Opdracht volgt naar aanleiding van een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdracht door PLUS wordt verzonden.
 2. Indien een Opdracht door PLUS wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand, indien hetzij binnen vijf (5) dagen na verzending van de Opdracht de door Opdrachtnemer getekende (kopie-)opdrachtbevestiging door PLUS wordt ontvangen, hetzij doordat Opdrachtnemer binnen deze termijn overeenkomstig de Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdracht niet binnen voormelde termijn bevestigd wordt dan wel tot de uitvoering daarvan wordt overgegaan, dan mag PLUS er van uit gaan dat de Opdracht door Opdrachtnemer stilzwijgend en conform de Opdracht is aanvaard. PLUS behoudt zich -ook na bevestiging van de Opdracht door Opdrachtnemer- het recht voor de Opdracht binnen vijf (5) werkdagen te herroepen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van PLUS of namens PLUS gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden PLUS slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door PLUS zijn bevestigd.
 4. Bij raamcontracten komt een overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke bevestiging voor het uitvoeren van een gedeelte van de Opdracht, binnen het kader van het raamcontract, door PLUS wordt verzonden.
 5. Wijziging in de Opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden, komt tot stand op het moment van verzending van de wijziging door PLUS, tenzij Opdrachtnemer binnen acht (8) dagen na verzending tegen de wijziging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt.
 6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door PLUS ter beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.
 7. Zonder schriftelijke toestemming van PLUS is het Opdrachtnemer niet toegestaan haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst uit te besteden aan derden.

4. Prijzen

 1. De tussen Opdrachtnemer en PLUS overeengekomen prijs, zoals aangegeven in de Overeenkomst, is vast en kan mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn, luidt in euro en is exclusief BTW. De prijs kan slechts na schriftelijke toestemming van PLUS worden gewijzigd.

5. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen goederen en/of diensten en - voor zover van toepassing - ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door PLUS heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na afronding van de geleverde goederen en/of diensten een factuur te verzenden, bij gebreke waarvan de betalingsverplichting van PLUS komt te vervallen.
 2. PLUS is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van Opdrachtnemer te verlangen. Weigering van Opdrachtnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft PLUS het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van PLUS tot volledige schadevergoeding.
 3. Betaling door PLUS houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in, noch goedkeuring van het geleverde.

6. Levertijden

 1. (Af)levering van goederen en diensten door Opdrachtnemer geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het geen fatale termijn betreft.
 2. Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn verloopt, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan PLUS onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen. Indien PLUS de aldus aangekondigde termijnoverschrijding onaanvaardbaar acht, kan zij de desbetreffende Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn.
 3. Leveringen eerder dan overeengekomen, kunnen door PLUS geweigerd worden.

7. Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen en de verrichte diensten 1. voldoen aan de Overeenkomst; 2. voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 3. geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, van goede kwaliteit zijn en geen gebreken vertonen; 4. geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele- en industriële eigendom.
 2. Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde goederen dan wel de verrichte diensten geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 7.1., zal Opdrachtnemer in geval van levering van goederen binnen een redelijke termijn de tekortkomingen opheffen door reparatie van de gebrekkige goederen en/of vervanging van de goederen en/of middels een aanvullende levering van de goederen. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan haar garantieverplichtingen uit dit artikel binnen een door PLUS gestelde redelijke termijn, is PLUS gerechtigd om de nodige reparaties zelf uit te voeren of om deze door een derde te laten uitvoeren of vervangende en/of aanvullende goederen en/of diensten te kopen bij een derde, een en ander voor rekening van Opdrachtnemer.

8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verplicht PLUS schadeloos te stellen ten aanzien van en te vrijwaren van enige vordering van PLUS of een derde betreffende de verkoop en/of levering van de goederen en/of diensten. Onder de vorderingen moet in ieder geval worden verstaan, maar niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van schade en kosten op grond van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, productenaansprakelijkheid, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, vorderingen op grond van het feit dat de goederen en/of diensten niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en vorderingen ontstaan door of in verband met de aard van of gebreken aan de geleverde goederen en/of diensten of door het feit dat de geleverde goederen en/of diensten niet de eigenschappen bezitten die de derde mocht verwachten. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor vergoeding van alle schade, verliezen, kosten en lasten enzovoort die PLUS met betrekking tot zo'n vordering mocht lijden, zulks inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en alle andere juridische kosten en lasten.
 2. PLUS is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld. Het betreft hier tevens alle schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van PLUS of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voor zover op PLUS toch enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,= (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) per schadegeval en maximaal € 5.000.000,= (zegge: vijf miljoen euro) per kalenderjaar.

9. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer garandeert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheimhouding tegenover derden van alle (bedrijfs)informatie en gegevens afkomstig van PLUS die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht. Opdrachtnemer zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van PLUS. Indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens is PLUS gerechtigd om in verband met de geheimhouding nadere eisen te stellen aan de Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te onderhouden met klanten van PLUS.
 3. De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de door PLUS gedefinieerde set aan minimale informatiebeveiligingseisen zoals omschreven in artikel 43.
 4. Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van PLUS een direct opeisbare boete van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan PLUS toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

10. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan Opdrachtnemer of in opdracht van PLUS is vervaardigd, zoals onder andere producten, tekeningen, materialen, afbeeldingen, monsters, matrijzen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij PLUS. Opdrachtnemer krijgt uitsluitend het - niet overdraagbare - recht hetgeen door PLUS in het kader van een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen PLUS en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en).
 2. Voor zover er op resultaten van werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van PLUS worden verricht rechten van intellectuele of industriële eigendom rusten komen deze rechten uitsluitend toe aan PLUS. Eventuele rechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen PLUS en Opdrachtnemer zijn ontstaan bij Opdrachtnemer worden door ondertekening van de Overeenkomst aan PLUS overgedragen welke overdracht door PLUS hierbij wordt aanvaard. Indien dit om formele redenen noodzakelijk mocht blijken te zijn zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van PLUS zonder nadere voorwaarden te stellen meewerken aan de ondertekening van een akte en al die handelingen verrichten die nodig mochten blijken te zijn om ervoor te zorgen dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst tussen PLUS en Opdrachtnemer zijn ontstaan komen te berusten bij PLUS. Indien dit niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer aan PLUS een wereldwijde, exclusieve niet-opzegbare licentie verschaffen.
 3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van PLUS te gebruiken.
 4. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst geoctrooieerde materie van PLUS dient toe te passen, verleent PLUS Opdrachtnemer hierbij het niet overdraagbare recht van die geoctrooieerde materie gebruik te maken voor de uitvoering van de Overeenkomst, welk recht Opdrachtnemer hierbij aanvaardt.
 5. Alle know how die door PLUS in verband met de uitvoering van een Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtnemer zal door Opdrachtnemer uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van die Overeenkomst. Ingeval van beëindiging/ontbinding van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer de in dit artikel genoemde roerende zaken onmiddellijk aan PLUS retourneren. Artikel 9 (Geheimhouding) is onverkort van toepassing op alle door PLUS ter beschikking gestelde know how.
 6. Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van PLUS een direct opeisbare boete van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan PLUS toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van PLUS.

12. Beëindiging

 1. Indien Opdrachtnemer enige verplichting jegens PLUS -na een schriftelijke ingebrekestelling door PLUS- niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van PLUS direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtnemer dient daarbij tevens aan PLUS te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die PLUS maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
 2. Tevens heeft PLUS in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige vergoeding jegens Opdrachtnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtnemer onverlet.
 3. In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van PLUS direct retourneren, zowel originelen als kopieën.

13. Restbepalingen

 1. PLUS is steeds bevoegd al hetgeen zij al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtnemer aan PLUS verschuldigd is. Opdrachtnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van PLUS jegens Opdrachtnemer.
 2. Alle rechtsvorderingen van Opdrachtnemer op PLUS op grond van een Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.
 3. PLUS is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. PLUS zal Afnemer van deze wijzigingen op de hoogte stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
 2. Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms 2000” zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, althans de meest recente versie daarvan.
 3. Partijen zullen geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

B1. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van goederen door PLUS

15. Werkingssfeer

 1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop van goederen door PLUS de bepalingen onder B1 van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B1 onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B1.

16. Prijzen

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, is de tussen Opdrachtnemer en PLUS overeengekomen prijs gebaseerd op levering ‘Delivery Duty Paid’ (DDP Incoterms 2000), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt (af)levering DDP (Incoterms 2000), bij PLUS.
 2. Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment waarop de goederen door PLUS in ontvangst zijn genomen. De inontvangstneming van de goederen houdt geen erkenning van de deugdelijkheid daarvan in.
 3. Totdat de goederen door PLUS in ontvangst zijn genomen, zijn deze voor risico van Opdrachtnemer. Ingeval de levering geretourneerd wordt door PLUS op grond van artikel 7 lid 2, dan zal het risico van de desbetreffende goederen wederom op Opdrachtnemer rusten vanaf het moment van verzending door Opdrachtnemer.

18. Transport, risico en kwaliteit

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht door PLUS is verstrekt, door Opdrachtnemer als goed opdrachtnemer bepaald, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regels. In ieder geval worden op de verpakking de volgende specificaties vermeld:
  • de product naam;
  • batch nummer;
  • netto, bruto en totaal gewicht;
  • verwijzing naar een offerte, monster, catalogus of andere door PLUS ter beschikking gestelde documentatie;
  • “tracing en tracking informatie”;
  • eventuele door PLUS gewenste nadere specificaties.
 2. Vervoer van goederen geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
 3. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde, garandeert Opdrachtnemer dat de geleverde goederen en het productieproces van goede kwaliteit zijn en voldoen aan alle toepasselijke branche-eisen en wettelijke voorschriften van zowel de staat waarin de goederen geproduceerd zijn als van de staat waarvoor de goederen bestemd zijn. De Opdrachtnemer zal een adequate productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en PLUS op haar eerste verzoek een kopie van de polis verschaffen. Indien PLUS naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) schade (bijvoorbeeld het instellen van een “Recall Actie”), is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle kosten en schade die in verband met deze maatregelen worden gemaakt en geleden. Opdrachtnemer garandeert bovendien dat de goederen voldoen aan alle Europese en Nederlandse (consumenten) veiligheidsvereisten (dit geldt derhalve voor onder meer samenstelling en ontwerp).
 4. Alle aan PLUS geleverde producten dienen deugdelijk te zijn verpakt. De Opdrachtnemer dient producten te leveren waarvoor voor de (plastic)verpakking geldt dat PVC als verpakkingsmateriaal niet is toegestaan. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en / of ondeugdelijke verpakking. Indien de verpakking aangepast dient te worden, dan komen deze kosten voor de Opdrachtnemer.
 5. PLUS zet in op het transparant maken en vervolgens continu verduurzamen van de gehele keten tot aan de bron. Leveranciers dienen hun medewerking te verlenen aan PLUS om de volledige aanleveringsketen achter hun product transparant en inzichtelijk te maken. Deze transparantie zal PLUS vragen door het invullen van vragenlijsten over verschillende aspecten van de productieomstandigheden van uw eigen productie en die van haar toeleveranciers. Hiertoe werkt PLUS samen met SIM Supply Chain (www.simsupplychain.com).

  PLUS vindt het gebruik van kinderarbeid en/of gedwongen arbeid onacceptabel. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij deze zaken ook niet accepteren van hun toeleveranciers en dit opnemen in hun leverancierscontracten. Opdrachtnemer garandeert dan ook dat bij de productie en het vervoer van de goederen geen sprake is van kinder- of slavenarbeid.

19. Emballage

 1. Opdrachtnemer is verplicht de goederen deugdelijk te verpakken, zodanig dat deze de plaats van levering in goede staat bereiken en het lossen van de goederen veilig kan geschieden.
 2. Opdrachtnemer is verplicht alle gebruikte emballage, waaronder begrepen pakkisten, kratten, laadborden e.d. zo spoedig mogelijk retour te nemen.

B2. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van private label producten door PLUS

20. Werkingssfeer

 1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A en B1 van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop van private label producten door PLUS de bepalingen onder B2 van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en/of B1 en de bepalingen onder B2 onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B2. PLUS stelt aanvullend op deze Voorwaarden nadere inkoopeisen aan private label producten, welke inkoopeisen worden vastgelegd in een individuele overeenkomst tussen PLUS en Opdrachtnemer.

21. Garantie

 1. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde, garandeert Opdrachtnemer dat de samenstelling, etikettering en verpakking van de private label producten voldoet aan de instructies van PLUS en de overeengekomen specificaties en dat de geleverde private label producten een daarvoor gebruikelijke houdbaarheidsdatum hebben.
 2. Wijziging van de samenstelling, etikettering of verpakking van de private label producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS.
 3. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inkoop van verpakkingsmateriaal conform de specificaties van PLUS en zal niet meer voorraad aan verpakkingsmateriaal aanhouden dan noodzakelijk is voor een half jaar of, voor zover korter, voor de resterende overeengekomen contractperiode.
 4. Indien ten aanzien van de samenstelling, vormgeving, label en/of verkoop van een private label product, exclusiviteit is overeengekomen, garandeert Opdrachtnemer de exclusiviteit.
 5. Opdrachtnemer zal aan PLUS de in de branche gebruikelijke ontwikkelkosten (o.a. lithografie, (druk)clichékosten, stansen, etc.) van de verpakking en, indien van toepassing, de kosten van het aanvragen van een logo, zoals Ik kies bewust, vergoeden per unieke variant.

22. Inspectie en controle

 1. PLUS is bevoegd de private label producten tijdens de productie, bewerking en/of opslag te (doen) inspecteren. Voorafgaand aan de eerste levering ontvangt PLUS van de Opdrachtnemer één collo met de betreffende nieuwe private label producten ter controle.
 2. Met betrekking tot private label producten erkent Opdrachtnemer dat van PLUS in redelijkheid niet kan worden verwacht dat PLUS zal zorgen voor inspectie van alle leveringen of alle geleverde private label producten afzonderlijk en dat dit derhalve niet zal plaatsvinden. PLUS ontvangt van Opdrachtnemer betreffende iedere productlocatie een kopie van een auditrapport van een third party auditor dat is uitgevoerd volgens de IFS, BCR, Globalgap of een andere door PLUS aangegeven standaard.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag PLUS representatieve acceptatietests uitvoeren met betrekking tot de private label producten. Op verzoek zal PLUS Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de testmethodes en de selectiecriteria die zij hanteert, die - tenzij PLUS Opdrachtnemer anders meedeelt - overeen zullen komen met de in de branche gebruikelijke praktijken. De resultaten van de acceptatietests zijn bindend voor wat betreft de beoordeling van de kwantiteit en kwaliteit van de gehele levering.
 4. Indien uit de resultaten van bovengenoemde controle en acceptatietests blijkt dat de private label producten of een representatief deel daarvan niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, geldt het bepaalde in artikel 7 lid 2.
 5. Opdrachtnemer zal haar eigen inspectierapporten gedurende tenminste 6 maanden na afloop van de THT bewaren en ter beschikking van PLUS houden. Opdrachtnemer zal van elke productiecharge productmonsters nemen die zij gedurende tenminste de duur van de THT zorgvuldig zal bewaren en ter beschikking van PLUS houden.
 6. PLUS is bevoegd om tenminste eenmaal per jaar de geleverde private label producten te laten controleren door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Dit onderzoek zal zich richten op het toetsen van de producten aan de daarvoor overeengekomen specificatie en/of waardering door de consument. De kosten daarvan zullen voorafgaand aan het betreffende onderzoek ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht en zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer zal geen goederen voorzien van enig merk toebehorend aan PLUS aan derden ten verkoop aanbieden, verkopen of leveren. Dit geldt eveneens indien de betreffende goederen niet voldoen aan de overeengekomen (kwaliteits-) eisen of indien PLUS de daarop betrekking hebbende Overeenkomst heeft ontbonden.

23. Informatie

 1. Opdrachtnemer is verplicht PLUS tijdig op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten, wetgeving en technologische vernieuwingen ten aanzien van private label producten en productieprocessen.

C. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van diensten door PLUS

24. Werkingssfeer

 1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop van diensten door PLUS de bepalingen onder C van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder C onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder C.

25. Levering

 1. Als tijdstip waarop de te verrichten diensten uitgevoerd dienen te zijn, geldt de dag en het tijdstip, zoals in de Overeenkomst staan vermeld. De diensten worden geacht te zijn geleverd, nadat PLUS deze schriftelijk heeft goedgekeurd.

26. Personeel

 1. Opdrachtnemer garandeert bij een Overeenkomst voor het verrichten van diensten dat de door hem daarbij ingezette arbeidskracht voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring voldoet aan de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde kwalificaties. Indien PLUS om vervanging van een arbeidskracht verzoekt, dan zal Opdrachtnemer in overleg met PLUS overgaan tot vervanging van de arbeidskracht.
 2. De door Opdrachtnemer ingezette arbeidskracht werkt volledig onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband met PLUS.
 3. Opdrachtnemer dient alle verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW in acht te nemen met betrekking tot de arbeidskracht. Opdrachtnemer zal PLUS tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 4. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de arbeidskracht volledig en voor aanvang van de werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels binnen de lokalen van PLUS en eventuele risico’s verbonden aan de werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer er op toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de arbeidskracht zich houdt aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij Opdrachtnemer gelden. Indien Opdrachtnemer geen veiligheidsregels kent, zullen de veiligheidsregels van PLUS van toepassing zijn.
 5. Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtnemer de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden uitgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk beroepsongeval of dergelijke beroepsziekte.
 6. Opdrachtnemer zal aan de arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de uitoefening van de Overeenkomst lijdt, inclusief schade aan hem toebehorende zaken, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht. Opdrachtnemer zal PLUS tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 7. Onverminderd het voorgaande en het bepaalde in artikel 8 van deze Voorwaarden, is PLUS eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet nakoming van verbintenissen door de arbeidskracht en/of schade die direct of indirect door toedoen van de arbeidskracht is ontstaan. Opdrachtnemer zal PLUS tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 8. Opdrachtnemer zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel en verleent desgewenst inzage in de hiertoe gesloten verzekeringspolissen.

D. Specifieke aanvullende bepalingen van toepassing op de bedrijfs- en winkelautomatisering van PLUS

27. Werkingssfeer

 1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop door PLUS van zaken en diensten die zien op de bedrijfs- en winkelautomatisering en overige ICT voorzieningen de bepalingen onder B1, C. en D. van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B1, C. en/of D. onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder D, daarna prevaleren de bepalingen onder B1 en daarna de bepalingen onder D.

28. Definities

 1. In het kader van de bedrijfs- en winkelautomatisering van PLUS en overige ICT voorzieningen, zulks in de ruimste betekenis worden, in aanvulling op deze Voorwaarden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Acceptatietest:

een test waarmee PLUS, dan wel een door PLUS aangewezen derde, kan onderzoeken of het onderwerp van acceptatie aan de overeengekomen Functionele specificaties voldoet, alsmede anderszins bedrijfszeker functioneert.

Apparatuur:

de op basis van een overeenkomst te leveren hardware met inbegrip van de meest recente versie van de besturingsprogrammatuur en aanvullende voorzieningen en accessoires, alsmede de bijbehorende digitale Documentatie.

Configuratie:

de samenstelling van en/of de Apparatuur, Programmatuur en/of software die tezamen binnen de ICT-infrastructuur een systeem vormen.

Data:

de gegevens en informatie zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen, klantgegevens in bestanden en persoonsgegevens die Opdrachtnemer van PLUS in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter beschikking krijgt respectievelijk tussen PLUS en Opdrachtnemer worden uitgewisseld.

Documentatie:

actuele systeem- en gebruikshandleidingen behorende bij Apparatuur en/of Programmatuur, alsmede beschrijvingen van het relevante deel van de ICT-infrastructuur, bevattende de opbouw, de samenstelling en de configuratie- en projectdocumentatie, alsmede een volledige beschrijving van Maatwerkprogrammatuur.

Exit Plan:

het op verzoek van PLUS opgestelde plan waarin de overdracht van de Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer aan PLUS of aan een opvolgend opdrachtnemer wordt beschreven, in geval de overeenkomst met Opdrachtnemer tot een einde komt. Een Exit Plan kan worden opgenomen als een bijlage bij de Overeenkomst.

Functionele specificaties:

de schriftelijke specificaties, opgenomen in een (digitaal) document waarin de te leveren Apparatuur, Programmatuur, diensten en/of opleidingen is/zijn gespecificeerd.

Gebrek:

een onvolkomenheid in Apparatuur, Programmatuur, Diensten en/of opleidingen waardoor deze niet voldoet/voldoen aan de overeengekomen Functionele specificaties, dan wel niet naar behoren voldoen of functioneren.

ICT-infrastructuur:

de combinatie van onder meer Apparatuur, randapparatuur, verbindingen, Programmatuur en eventueel in combinatie met de daarbij behorende ontwikkelomgeving, die door PLUS in samenhang met de Programmatuur wordt gebruikt.

Implementatie:

de activiteiten gericht op het zodanig aansluiten en/of inregelen van de Programmatuur en/of Dienst - en waar nodig het aanpassen van de Programmatuur, en van overige programmatuur voor zover genoemd in de Overeenkomst - dat de Programmatuur en/of Dienst conform de overeengekomen specificaties functioneert. Indien dit in de Overeenkomst is bepaald wordt tot Implementatie tevens gerekend conversie van bestaande gegevensbestanden.

Installatie:

het operationeel maken en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden van Apparatuur en/of Programmatuur en het aansluiten daarvan op de ICT- infrastructuur van PLUS.

Maatwerkprogrammatuur:

computerprogramma's die door Opdrachtnemer specifiek ten behoeve van PLUS ontwikkeld worden, met bijbehorende volledige documentatie en materialen.

OLA

Operational Level Agreement: een nadere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en hetzij haar onderaannemer, hetzij een derde waarbij Opdrachtnemer personeel inhuurt, waarin ten aanzien van de Diensten die met ondersteuning van een eventuele onderaannemer aan PLUS worden geleverd, nadere omschrijvingen, prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn opgenomen.

PLUS:

PLUS Retail B.V., de serviceorganisatie van de aan haar gelieerde PLUS Ondernemers. PLUS Retail B.V. handelt voor eigen rekening en risico en bedingt alle rechten uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst mede ten behoeve van haar zelf en alle aan haar (huidig en toekomstig) gelieerde rechtspersonen en vennootschappen.

Programmatuur:

verzamelnaam voor de besturing- en toepassingsprogramma`s, methoden, regels en bijbehorende documentatie, gericht op het bestuurd doen functioneren van een computersysteem, en meer in het bijzonder, de verzameling programma`s die samen het besturingssysteem vormen.

SLA:

Service Level Agreement: een nadere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en PLUS waarin ten aanzien van de Diensten nadere omschrijvingen, prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn opgenomen alsmede afspraken over de inhoud en frequentie van de rapportages.

Software as a Service:

het door Leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van Programmatuur aan PLUS via internet of een ander netwerk, zonder dat aan PLUS een fysieke drager met de desbetreffende Programmatuur wordt verstrekt.

29. Onderzoeksplicht Opdrachtnemer

 1. Alvorens tot levering van de Programmatuur en/of Diensten over te gaan, zal Opdrachtnemer zich op grondige wijze op de hoogte stellen van de beoogde doelstellingen van PLUS met betrekking tot de Overeenkomst, de voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante organisatie van PLUS, de processen waarbij de Programmatuur en of Apparatuur en of Diensten zal worden gebruikt en de gegevensstromen die daarmee zullen worden verwerkt. Opdrachtnemer is gehouden PLUS voortdurend voldoende en naar beste weten te informeren of door het aangaan van de Overeenkomst een vendor lock-in situatie voor PLUS kan ontstaan. Voor zover hier sprake van kan zijn is Opdrachtnemer gehouden het ontstaan van deze situatie op voorhand zoveel mogelijk te voorkomen.
 2. PLUS zal ter zake de Functionele specificaties opleveren. Opdrachtnemer zal vanuit haar deskundigheid de juistheid en volledigheid van de Functionele specificaties toetsen.
 3. Alle gevolgen van verkeerde interpretatie door Opdrachtnemer van door PLUS verstrekte informatie over de omstandigheden of van onvoldoende kennis betreffende de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van PLUS gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
 4. PLUS zal Opdrachtnemer, voor zover noodzakelijk, toegang geven tot de locatie, voorzieningen en of netwerklocatie voor de Installatie van de Programmatuur en/of Apparatuur. Leverancier zal aan PLUS vooraf een rapportage overhandigen met een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden.
 5. Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

30. Organisatie

 1. Op eerste verzoek van PLUS zal Opdrachtnemer een nader te omschrijven projectorganisatie inrichten die zich bezig zal houden met de uitvoering van de overeenkomst en een goede communicatie en samenwerking tussen Partijen zal waarborgen.
 2. Met nader over een te komen regelmaat zullen voortgangsbesprekingen plaatsvinden tussen Partijen. Partijen dragen ieder de eigen kosten voor de in dit artikel genoemde besprekingen. Opdrachtnemer zal over de voortgang van de werkzaamheden regelmatig aan PLUS rapporteren. Door middel van de rapportages zal Opdrachtnemer in elk geval inzicht geven in de door hem in de betrokken periode verrichte werkzaamheden (en het aantal bestede uren), afgezet tegen de planning. De wijze van rapporteren en de frequentie daarvan kunnen nader worden bepaald in de Overeenkomst.
 3. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden of heeft ondervonden, zal Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (ten minste via digitale communicatie) aan PLUS melding maken en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken.
 4. Bij de voorbereidende werkzaamheden en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich voegen naar de maintenancewindows en servicetijden als door PLUS vastgelegd en dient zijn werkzaamheden zo in te richten dat verstoring van werkzaamheden bij PLUS en de bij haar aangesloten zelfstandige PLUS ondernemers zo min mogelijk plaatsvindt.
 5. Opdrachtnemer conformeert zich gedurende de gehele samenwerking tussen Partijen aan het geldende Informatiebeveiligingsbeleid Leveranciers, als door PLUS opgesteld.
 6. Indien PLUS zulks noodzakelijk acht zal een SLA worden overeengekomen tussen Partijen.
 7. Opdrachtnemer draagt zorg voor de deugdelijkheid en volledigheid van de Documentatie, in die mate dat continuïteit van de geleverde Dienst en/of het gebruik van de Apparatuur of Programmatuur door PLUS of een door PLUS aangewezen derde wordt gewaarborgd.

31. Installatie Apparatuur

 1. Indien blijkens de order de Apparatuur door Opdrachtnemer op de door PLUS aangewezen plaats of plaatsen moeten worden gemonteerd, zal Opdrachtnemer ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. PLUS zal zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijze daarvoor kunnen worden verlangd. In het in lid 1 bedoelde geval zal na Installatie in aanwezigheid van Partijen een Acceptatietest plaatsvinden. Opdrachtnemer verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de Acceptatietest tot een voor beide Partijen bevredigend resultaat heeft geleid.

32. Kwaliteit en omschrijving

 1. Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende specificatie is bepaald, geldt ten aanzien van de te leveren Apparatuur en/of Programmatuur, en/ of software:
  • Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van tenminste vijf (5) jaar na acceptatie de Programmatuur en of Apparatuur de overeengekomen eigenschappen bevat, conform de overeengekomen Functionele specificaties;
  • de Programmatuur en/of Apparatuur geschikt is voor het doel, waarvoor PLUS heeft aangegeven deze te hebben verworven;
  • de Programmatuur en of Apparatuur voldoet aan de gangbare technische normen;
  • levering mogelijk is en blijft van onderdelen, componenten, en uitbreidingen als beschikbaar ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst;
  • in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  • de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de order omschreven;
  • de Apparatuur en/of Programmatuur wordt onderhouden.
 2. Opdrachtnemer garandeert tijdens de hiervoor genoemde garantieperiode dat Gebreken kosteloos worden opgelost.

33. Acceptatietest en herstel gebreken

 1. Zodra door Opdrachtnemer bedrijfsklaar is opgeleverd, is PLUS gerechtigd een (deel-)Acceptatietest uit te voeren. De Acceptatietest kan betrekking hebben op Apparatuur, Programmatuur, Diensten, of anderszins. PLUS zal bij aanvang van de Overeenkomst kenbaar maken of een Acceptatietest onderdeel zal uitmaken van de Overeenkomst. PLUS zal uiterlijk binnen zes weken nadat de Opdrachtnemer ter acceptatie heeft opgeleverd aanvangen met de Acceptatietest, tenzij anders overeengekomen. Zo lang PLUS de Apparatuur, Programmatuur dan wel Diensten niet expliciet heeft geaccepteerd, ontstaat er, in afwijking van artikel 3.1. van deze Voorwaarden, aan de kant van PLUS geen betalingsverplichting. De inhoud en reikwijdte van de Acceptatietest kan nader worden afgesproken tussen Partijen.
 2. Indien bij Acceptatietest Gebreken blijken, is PLUS gehouden hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen. Indien een herstel van de Gebreken niet mogelijk is, of, gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, is PLUS bevoegd af te keuren. Dit is van overeenkomstige toepassing op Apparatuur, die niet beproefd behoeft te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de order.

34. SOFTWARE AS A SERVICE, PLATFORM AS A SERVICE en INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

 1. In geval van dienstverlening door Opdrachtnemer aan PLUS op het gebied van Software as a Service (verder te noemen: SAAS), Platform as a service (verder te noemen: PAAS) of Infrastructure As A Service (verder te noemen: IAAS), gelden aanvullend de bepalingen van dit artikel. Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtnemer tevens zorg dragen voor back-ups van gegevens van PLUS, zulks op basis van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke frequentie, dan wel de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen frequentie.
 2. PLUS verkrijgt, tenzij anders is overeengekomen, een PLUS organisatie brede licentie (inclusief ten behoeve van de bij PLUS aangesloten zelfstandige ondernemers waar van toepassing) voor het gebruik van de Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie. De licentie zal gebaseerd zijn op een ongelimiteerd aantal gebruikers en indien zulks niet mogelijk is, op een flexibel licentiemodel waarbij uitbreiding dan wel beperking van het aantal gebruikers op maandbasis kan worden gewijzigd op verzoek van PLUS.
 3. Leverancier kan, indien overeengekomen, de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk. Deze buitenbedrijfstelling kan alleen in overleg met PLUS en binnen de door PLUS vastgestelde onderhoudswindows plaatsvinden, alsmede na een ruime voorafgaande kennisgeving aan PLUS.
 4. Aanvullende afspraken over de continuïteit en beschikbaarheid van Opdrachtnemer aan PLUS ten aanzien van de tussen partijen bepaalde dienst op het gebied van Software as a Service of Platform as a Service zullen worden vastgelegd in een PLUS conveniërende SLA.

35. Aanschaf van software en/of Apparatuur

 1. In geval Opdrachtnemer software en/of Apparatuur levert aan PLUS, stelt Opdrachtnemer aan PLUS de in de overeenkomst bepaalde ’Programmatuur en of Apparatuur en de daarbij behorende Documentatie voor gebruik ter beschikking.
 2. Opdrachtnemer stelt aan PLUS, tenzij anders overeengekomen, een ontwikkel- of testlicentie beschikbaar voor de in de Overeenkomst bepaalde Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie.
 3. PLUS verkrijgt, tenzij anders is overeengekomen, een PLUS organisatie brede licentie (inclusief de bij PLUS aangesloten zelfstandige ondernemers waar van toepassing) voor het gebruik van de Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie. De licentie zal gebaseerd zijn op een ongelimiteerd aantal gebruikers dan wel op een flexibel licentiemodel waarbij uitbreiding dan wel beperking van het aantal gebruikers op maandbasis kan worden gewijzigd op verzoek van PLUS.

36. Wijziging van de opdracht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 30 lid 5 van deze Voorwaarden geldt het volgende:

 1. Onder meerwerk wordt uitsluitend verstaan gewenste extra aanpassingen en extra door PLUS gewenste functionaliteit in de Apparatuur, Programmatuur, ICT-Diensten en/of opleidingen. Tot meerwerk wordt derhalve niet gerekend al dan niet onvoorziene werkzaamheden die nodig zijn teneinde de overeengekomen Apparatuur, Programmatuur, Diensten en/of opleidingen op basis van te voren volledig uitgewerkte Functionele specificaties alsnog conform de oorspronkelijke overeengekomen eisen op te leveren en/of additionele werkzaamheden die Opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien.
 2. Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk en er meer uren en/of kosten moeten worden gemaakt dan is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan PLUS te melden. Hierbij wordt tevens door Opdrachtnemer vermeld wat de vermeende aanleiding hiertoe is geweest.
 3. Opdrachtnemer zal voordat met het meerwerk wordt begonnen een schriftelijke (ten minste via digitale communicatie) offerte uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door Opdrachtnemer verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten.
 4. Opdrachtnemer zal slechts overgaan tot uitvoering van het meer- of minderwerk na een schriftelijke opdracht van PLUS. Meerwerk dat niet gebaseerd is op een vooraf door PLUS overeenkomstig dit artikel gegeven schriftelijke opdracht kan door Opdrachtnemer nimmer worden verrekend en geschiedt geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
 5. Meerwerk kan door PLUS worden onderwerpen aan een Acceptatietest.

37. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde prestatie binnen de kaders van de gegeven licenties en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert, vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden en vrijwaart PLUS tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. Daarbij zal Opdrachtnemer aan PLUS alle schade vergoeden inclusief proceskosten die daarvan het gevolg zijn. Indien PLUS een door Opdrachtnemer geleverde prestatie niet meer kan gebruiken omdat het een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtnemer op eigen kosten en ten behoeve van PLUS een onbeperkt gebruiksrecht verwerven, onverminderd het recht van PLUS op vergoeding van de door PLUS geleden schade.
 2. Ten aanzien van de door PLUS verstrekte tekeningen, ramingen, schema's, ontwerpen, Apparatuur, Programmatuur en dergelijke behoudt PLUS zich naast het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van PLUS noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden getoond of ter hand gesteld of door de Opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van werken waarop deze betrekking hebben.
 3. Opdrachtnemer zal per direct het intellectueel eigendomsrecht op Maatwerkprogrammatuur overdragen aan PLUS.
 4. Alle Data zijn en blijven eigendom van PLUS, haar relaties, agenten en andere partijen aan de zijde van PLUS. Deze Voorwaarden voorzien uitdrukkelijk niet in de overdracht van rechten, welke dan ook, met betrekking tot de Data. Bij het einde van de Overeenkomst, zullen alle Data onverwijld aan PLUS worden geretourneerd, zonder dat Opdrachtnemer kopie in welke vorm dan ook behoudt.
 5. Alle Data zijn vertrouwelijk. Opdrachtnemer zal de Data niet aan derden bekend maken, tenzij PLUS daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verleent, in welk geval Opdrachtnemer de Data slechts kenbaar zal maken met inachtneming van de voorwaarden en restricties die aan deze toestemming zijn verbonden.
 6. Opdrachtnemer zal de Data alleen gebruiken voor het doel, waarvoor Opdrachtnemer deze ter beschikking krijgt. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Data niet voor enig ander doel zullen worden aangewend, zoals bijvoorbeeld commerciële exploitatie, gebruik als zekerheidstelling of exploitatie van adresbestanden.
 7. Opdrachtnemer zal de Data onder deze Voorwaarden en van de Overeenkomst in Nederland ten behoeve van PLUS gebruiken en/of verwerken. Indien Opdrachtnemer de Data buiten Nederland of op andere wijze zou willen gebruiken of verwerken is daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLUS nodig. PLUS kan aan het hier bedoelde gebruiken of verwerken van de Data nadere voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld voorwaarden teneinde te voldoen aan eisen, die toezichthoudende instanties kunnen stellen.

38. Samenwerking met derden

 1. Indien PLUS gebruik maakt van derden voor het uitvoeren van de diensten, dan is Opdrachtnemer gehouden om, indien PLUS dit wenst, met deze door PLUS ingeschakelde derde(n) samen te werken en deze van alle informatie te voorzien, en assistentie te verlenen, welke deze derde behoeft om de door hem te verrichten diensten uit te kunnen voeren.
 2. De onder artikel 38.1. bedoelde assistentie en informatie van Opdrachtnemer kan onder meer omvatten het aan de door PLUS ingeschakelde derde verstrekken van:
  1. Informatie over de operationele omgeving en eventuele beperkingen daarin;
  2. De informatie en assistentie om er voor zorg te dragen dat de door de door PLUS ingeschakelde derde geleverde diensten kunnen samenwerken met de door Opdrachtnemer geleverde diensten;
  3. Het verlenen van toegang tot de diensten van Opdrachtnemer voor zover nodig voor de door PLUS ingeschakelde derde om de door hem te verlenen diensten te kunnen verrichten.
 3. Indien gewenst en op verzoek van Opdrachtnemer zal PLUS er voor zorg dragen dat de door haar ingeschakelde derde voorafgaand aan het verstrekken van informatie en/of assistentie door Opdrachtnemer een geheimhoudingsovereenkomst aangaat welke bepalingen bevat welke in ieder geval vergelijkbaar zijn met hetgeen in deze Voorwaarden is opgenomen omtrent geheimhouding.
 4. De in dit artikel bedoelde informatie verstrekking en assistentie door Opdrachtnemer wordt geacht in de prijs te zijn begrepen.

39. Audits

 1. PLUS is gerechtigd audits bij Opdrachtnemer te doen verrichten teneinde na te gaan of Opdrachtnemer aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en de Overeenkomst voldoet. Audits zullen door een door PLUS aangewezen auditor, worden uitgevoerd. De auditor zal de uitkomsten schriftelijk aan PLUS rapporteren, waarna PLUS Opdrachtnemer over de uitkomsten zal informeren. Opdrachtnemer zal alle medewerking aan deze audits verlenen. Iedere partij draagt de eigen kosten van een audit.
 2. Indien een audit uitwijst dat Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Opdrachtnemer er zo snel als redelijkerwijs mogelijk zorg voor dragen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan. Opdrachtnemer zal daartoe onverwijld nadat de uitkomst van de audit bekend is aan PLUS mededelen welke maatregelen daartoe getroffen zullen worden en wanneer deze uitgevoerd zullen zijn. Vervolgens zal Opdrachtnemer PLUS aantonen dat hij weer aan genoemde verplichtingen voldoet.

40. Onderaanneming

 1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van PLUS, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is PLUS gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. Indien gewenst door PLUS, zal Opdrachtnemer een deugdelijke en relevante OLA sluiten met de betrokken derde en PLUS afdoende over de inhoud van de OLA informeren.
 2. Door PLUS gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

41. Verplichting tot medewerking bij einde Overeenkomst

 1. Op eerste verzoek van PLUS zal Opdrachtnemer binnen drie (3) maanden na aanvang van de Overeenkomst, dan wel een andere in de Overeenkomst overeengekomen termijn, een Exit Plan ter goedkeuring aan PLUS voorleggen. PLUS kan een dergelijk verzoek doen bij totstandkoming van de Overeenkomst, of op enig later moment. Het Exit Plan dient in ieder geval te voorzien in de overdracht van de werkzaamheden, documenten, boeken, bescheiden en andere goederen die onderwerp zijn van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan PLUS of een Opvolgend Opdrachtnemer teneinde PLUS of een Opvolgend Opdrachtnemer in staat te stellen met behoud van de continuïteit de werkzaamheden die onderwerp van de Overeenkomst zijn zelf of door de Opvolgend Opdrachtnemer te doen verrichten. Het aldus op te stellen Exit Plan dient een deugdelijke beschrijving te bevatten van een eventuele vendor lock-in situatie.
 2. Opdrachtnemer is gehouden het Exit Plan eenmaal per zes (6) maanden te updaten en het geüpdatet Exit Plan ter goedkeuring aan PLUS voor te leggen.
 3. Zodra bekend is dat de Overeenkomst om welke reden ook eindigt of wordt beëindigd, zullen partijen gezamenlijk inventariseren welke assistentie van Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een overgang zoals onder 21.1 bedoeld zonder dat hierdoor storing in de continuïteit van de dienstverlening plaatsvindt. Partijen zullen ernaar streven deze inventarisatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie (3) maanden voor bedoelde beëindiging plaatsvindt, te hebben afgerond.

42. Benchmark

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is PLUS gerechtigd éénmaal in elke vierentwintig (24) maanden van de looptijd van de Overeenkomst een benchmark uit te voeren aangaande de door Opdrachtnemer te leveren producten en Diensten. Het doel van de benchmark is het verzekeren van de marktconformiteit van de door de Opdrachtnemer geleverde producten, Diensten en prijzen. Voorafgaand aan de uitvoering van de benchmark stellen partijen de condities vast waaronder de benchmark wordt uitgevoerd alsmede een regeling van de implementatie van de resultaten van de benchmark.
 2. De benchmark zal uitgevoerd worden door een gekwalificeerde onafhankelijke derde, de benchmarker, die door partijen geselecteerd zal worden. De benchmark zal zich over een periode van ten hoogste zes (6) maanden uitstrekken. Partijen zullen in overleg met de benchmarker relevante informatie en gegevens (de prestatie-indicatoren) identificeren waarop de benchmark zich zal gaan richten. Partijen zullen aan de benchmarker volledige medewerking verlenen en alle relevante beschikbare gegevens verstrekken die de benchmarker nodig heeft voor de uitvoering van de benchmark. Partijen zullen de benchmarker passende geheimhoudingsplicht opleggen. De kosten van de benchmark zullen door de partijen gezamenlijk ieder voor 50% worden gedragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

43. Informatie beveiliging

  1. Opdrachtnemer garandeert, dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, de bij PLUS gehanteerde minima voor informatiebeveiliging onverkort worden opgevolgd en nageleefd. Hiermee wordt onder andere doch niet uitsluitend bedoeld, het aanhouden van een ISO27001 certificering inclusief een Statement of Applicability. PLUS en Opdrachtnemer bepalen in onderling overleg welke aanvullende onafhankelijk getoetste rapportages aan PLUS verstrekt dienen te worden. Hieruit moet onafhankelijk blijken in hoeverre de beheersmaatregelen inzake informatiebeveiliging over het kalenderjaar effectief en werkend zijn geweest. Het ISO27001 certificaat, de Statement of Applicability en de aanvullende bewijsvoering dienen voor aanvang van de dienst en/of go-live aangeleverd te zijn. Bij verlenging voornoemde certificering wordt onverwijld het nieuwe certificaat opgestuurd naar PLUS. PLUS heeft een 'right to audit' om te verifiëren dat security maatregelen werkend zijn.
  2. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat door hem bij opdracht betrokken medewerkers (en externen) zich houden aan de gemaakte afspraken rond beveiliging en geheimhouding. Opdrachtnemer heeft een zorgvuldig proces waarmee aangetoond wordt dat zijn medewerkers van onbesproken gedrag en voldoende gekwalificeerd zijn. Opdrachtnemer kan de correcte werking van dit proces aantonen.
  3. Opdrachtnemer heeft (beschreven en goedgekeurde) processen ingericht voor incident management, problem management, changemanagement, configuratiemanagement en service management.
  4. Op het gebied van Responsible Disclosure komen PLUS en Opdrachtnemer overeen:
   • Opdrachtnemer heeft een Responsible Disclosure Process (“RDP”)  die compatibel is met die van PLUS.
   • PLUS en Opdrachtnemer stellen elkaar op de hoogte van meldingen die binnenkomen volgens de RDP procedure,
   • PLUS en Opdrachtnemer werken samen bij beoordeling van meldingen en de eventuele oplossing daarvan,
   • De manier waarop PLUS en Opdrachtnemer omgaan met het eventueel belonen van de melder.
   • De manier waarop PLUS en Opdrachtnemer omgaan met wijzigingen in de RDP van zowel PLUS als Opdrachtnemer.
  5. Opdrachtnemer vraagt expliciet schriftelijk toestemming voordat er gebruik wordt gemaakt van PLUS faciliteiten zoals hardware, software, methoden, technieken en ontwikkelomgeving.
  6. Opdrachtnemer en PLUS stemmen een SLA af betreffende  security.  Opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal op de KPI’s en draagt zorg dat PLUS proactief geïnformeerd wordt over de laatste status.